Unia Europejska

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Informacje ogólne

 • Zadania: zagwarantowanie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków, przy minimalnym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE i innych krajów
 • Przewodnicząca: Elke König
 • Partnerzy: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 • Data ustanowienia: Styczeń 2015 r.
 • Liczba pracowników: Nadal w fazie rozruchu (Docelowo: Maksymalnie 300 osób na początku 2017 r.)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) to nowy europejski organ unii bankowej. Jest ona jednym z kluczowych elementów unii bankowej i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jej zadaniem jest zagwarantowanie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków, przy minimalnym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE i innych krajów.

Zakres działalności

Do głównych zadań tego organu należą:

 • ustanawianie standardowych zasad i procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów
 • podejmowanie decyzji w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej zgodnie ze standardową procedurą – co pomaga utrzymać zaufanie na rynku
 • ustalanie wiarygodnych i wykonalnych rozwiązań z zakresu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
 • usuwanie przeszkód dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu bankowego w Europie
 • minimalizowanie kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz unikanie spadku wartości, chyba że jest on niezbędne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
 • zapewnianie podstawowych korzyści podatnikom, bankom i posiadaczom depozytów
 • promowanie stabilności finansowej i gospodarczej w całej UE.

Metody działania

W ramach dwóch sesji – wykonawczej i plenarnej. Zasady głosowania na każdej sesji pozwalają na zachowanie równowagi między potrzebą uwzględnienia interesów wszystkich krajów a potrzebą zagwarantowania skutecznego podejmowania decyzji na poziomie UE.

Sesja wykonawcza – podczas niej podejmowane są najważniejsze decyzje przygotowawcze i operacyjne dotyczące restrukturyzacji poszczególnych banków, w tym również wykorzystania funduszu, oraz decyzje skierowane do władz krajowych w celu wdrożenia ustalonych środków. W tych sesjach uczestniczą:

 • przewodniczący
 • wiceprzewodniczący
 • czworo stałych członków
 • przedstawiciele administracji kraju, w którym zagrożony bank ma swoją siedzibę.

Podejmowane są decyzje w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji poszczególnych banków przy użyciu środków z funduszu do pułapu 5 mld euro.

Sesja plenarna – umożliwia podejmowanie w konkretnych przypadkach decyzji, czy wymagane jest wsparcie z funduszu przekraczające próg 5 mld euro

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji działa w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, którego głównym zadaniem jest przyczynienie się do stworzenia jednolitego zbioru przepisów dla europejskiego nadzoru bankowego, zawierającego standardowe normy ostrożnościowe dla instytucji finansowych w UE. Urząd wspiera konwergencję praktyk nadzorczych i ocenia zagrożenia dla unijnego sektora bankowego oraz jego słabe punkty.

Korzyści

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji będzie mogła reagować szybko, proporcjonalnie i we właściwy sposób, aby ustanowić mechanizmy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków w strefie euro. Celem tej działalności jest uniknięcie w przyszłości potrzeby ratowania banków i przeniesienie na nie odpowiedzialności za restrukturyzację, przy minimalnych kosztach dla podatników i realnej gospodarki.

 

Dane kontaktowe

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji(SRB)

Dane kontaktowe

Adres

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top