Europese Unie

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)

In het kort

 • Rol: Zorgen voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo gering mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.
 • Voorzitter: Elke König
 • Partners: De Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Afwikkelingsautoriteiten (NAA’s) en de Europese Bankautoriteit (EBA)
 • Opgericht: Januari 2015
 • Medewerkers: Nog in de opstartfase (Doel: maximaal 300, begin 2017)
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), de nieuwe Europese autoriteit voor de afwikkeling van de banken, speelt een cruciale rol in de bankenunie en binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Het zorgt voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo gering mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.

Taken

De belangrijkste taken zijn:

 • De regels en procedures voor de afwikkeling van banken en financiële instellingen standaardiseren
 • Beslissingen nemen over de liquidatie van failliete kredietinstellingen in de bankenunie volgens een standaardprocedure om het vertrouwen in de markt te vergroten
 • Geloofwaardige en realistische financieringsregelingen invoeren voor failliete banken
 • Belemmeringen voor de afwikkeling van banken in Europa uit de weg ruimen om het financieel stelsel veiliger te maken
 • Afwikkelingskosten en kapitaalvernietiging tot een minimum beperken voor zover niet noodzakelijk om de afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken
 • Werken in het belang van belastingbetalers, banken en spaarders
 • Werken aan de financiële en economische stabiliteit van de hele EU

Werkwijze

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad houdt bestuursvergaderingen en plenaire vergaderingen. Bij de stemregels voor beide vergaderingen moest enerzijds rekening worden gehouden met de diverse nationale belangen en anderzijds met de noodzaak om doeltreffende beslissingen op EU-niveau te nemen.

De bestuursvergadering neemt voorbereidings- en uitvoeringsbesluiten over de de afwikkeling van individuele banken, met inbegrip over het gebruik van het afwikkelingsfonds, evenals besluiten over de uitvoering van de maatregelen die gericht zijn tot de nationale overheden. In de bestuursvergadering zijn vertegenwoordigd:

 • de voorzitter
 • de vicevoorzitter
 • vier permanente leden
 • de autoriteiten van het land waar de bank die met faillissement wordt bedreigd, is gevestigd

De bestuursvergadering neemt besluiten over het gebruik van het afwikkelingsfonds waarmee minder dan 5 miljard euro is gemoeid.

De plenaire vergadering moet een besluit nemen over een afwikkeling waarvoor meer dan 5 miljard euro nodig is.

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad werkt nauw samen met de Europese Bankautoriteit, die in de eerste plaats moet toewerken naar gemeenschappelijke Europese regels voor het bankwezen waarin standaardregels voor het toezicht op de handel en wandel van de banken in de EU zijn opgenomen. De Europese Bankautoriteit bevordert ook de uniformiteit van het banktoezicht en beoordeelt de risico’s en kwetsbaarheden van de banksector in de EU.

Wie is erbij gebaat

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad kan snel de juiste maatregelen nemen om herstel- en afwikkelingsregelingen voor banken in de eurozone te treffen. Dit moet voorkomen dat overheden met veel geld omvallende banken moeten redden. De banken moeten zelf de lasten gaan dragen, met zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetalers en de reële economie.

 

Contact

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad(GAR)

Contact

Adres

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top