an tAontas Eorpach

An Bord Réitigh Aonair (BRA)

An Bord Réitigh Aonair (BRA)

Forbhreathnú

 • Ról: Bainc a bhfuil ag cliseadh orthu a réiteach go hordúil sa chaoi nach mbeidh ach tionchar íosta ar fhíorgheilleagar agus ar airgeadas poiblí na dtíortha rannpháirteacha, de chuid an Aontais agus eile.
 • Cathaoirleach: Elke König
 • Comhpháirtithe: Parlaimint na hEorpa, An Coimisiún Eorpach, Banc Ceannais na hEorpa (ECB), Údaráis Náisiúnta Réitigh (NRAanna), an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (EBA)
 • Bunaithe: Eanáir 2015
 • Líon foirne: ar an gcéim tosaigh fós (Aidhm: 300 ar a mhéad go luath in 2017)
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: An Bord Réitigh Aonair

Is é an Bord Réitigh Aonair (BRA) údarás réitigh an Aontais Baincéireachta Eorpaigh nua. Tá sé ag croílár an Aontais Baincéireachta agus an tSásra Réitigh Aonair . Is é misean SRB bainc a bhfuil ag cliseadh orthu a réiteach go hordúil sa chaoi nach mbeidh ach tionchar íosta ar fhíorgheilleagar agus ar airgeadas poiblí na dtíortha rannpháirteacha, de chuid an Aontais agus eile.

A ndéanann sé

Is iad seo na príomhchúraimí atá air:

 • rialacha agus cur chuige a leagan síos maidir le réiteach eagraíochtaí
 • cinntí maidir le réiteach a ghlacadh laistigh den Aontas Baincéireachta i gcomhréir le cur chuige caighdeánach - rud a chuidíonn le muinín sa mhargadh a choinneáil
 • socruithe inchreidte féideartha le haghaidh réitigh a bhunú
 • deireadh a chur le bacainní ar réiteach, córas baincéireachta na hEorpa a dhéanamh níos sábháilte
 • costais réitigh a choinneáil chomh híseal agus is féidir, díluacháil a sheachaint murar gá é chun cuspóirí réitigh a bhaint amach
 • príomhshochair a chur ar fáil do cháiníocóirí, do bhainc agus do shealbhóirí taiscí
 • cobhsaíocht airgeadais agus eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud an Aontais.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

In dhá sheisiún - feidhmiúcháin agus iomlánach. Aimsíonn na rialacha vótála ag gach seisiún cothromaíocht idir leasanna na dtíortha uile a chur san áireamh agus an gá atá ann cinntí daingne éifeachtacha a dhéanamh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Seisiún feidhmiúcháin – na príomhchinntí ullmhúcháin agus oibríochtúla a dhéanamh maidir le réiteach banc aonair agus maidir le húsáid an Chiste, agus cinntí atá dírithe ar údaráis náisiúnta a dhéanamh maidir le bearta a chur chun feidhme. Is iad seo a leanas a bhíonn rannpháirteach sna seisiúin:

 • an Cathaoirleach
 • an Leas-Chathaoirleach
 • na ceithre chomhalta bhuana
 • údaráis na tíre ina bhfuil an banc a bhfuil ag cliseadh air lonnaithe.

Glactar le cinntí réitigh aonair lena n-úsáidtear suim níos lú na €5 billiún ón gCiste.

Seisiún iomlánach - inniúil ar chinneadh a dhéanamh i gcásanna réitigh aonair an bhfuil gá tacaíocht ar mó í ná an tairseach €5 billiún a chur ar fáil ón gCiste.

Oibríonn an Bord Réitigh Aonair go dlúth i gcomhar leis an Údarás Baincéireachta Eorpach, arb é an príomhdhualgas atá air cuidiú le bunú Leabhar Rialacha Aonair Eorpach maidir le baincéireacht ina leagfar amach rialacha stuamachta caighdeánacha d'institiúidí airgeadais de chuid an Aontais. Cuireann an tÚdarás cóineasú cleachtas maoirseachta chun cinn agus déanann sé measúnú ar rioscaí agus leochaileacht in earnáil na baincéireachta san Aontas.

Iad sin a bhaineann leas as

Beidh an Bord Réitigh Aonair in ann gníomhú go gasta, go hiomchuí agus go comhréireach chun socruithe téarnaimh agus réitigh a bhunú do bhainc i limistéar an euro. Is é an cuspóir atá ann tarrthálacha a sheachaint as seo amach agus ualach an réitigh a chur ar na bainc, ar chostas fíorbheag don chainíocóir agus don fhíorgheilleagar.

 

Sonraí teagmhála

An Bord Réitigh Aonair(BRA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top