Euroopa Liit

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Ülevaade

 • Ülesanded: tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele
 • Eesistuja: Elke König
 • Partnerid: Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, riiklikud kriisilahendusasutused, Euroopa Pangandusjärelevalve
 • Asutatud: jaanuaris 2015
 • Töötajate arv: Ikka veel käivitamisetapis (Eesmärk: maksimaalselt 300 töötajat 2017. aasta alguseks)
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu on uus Euroopa pangandusliidu kriisilahendusasutus. See on oluline pangandusliidu ja selle ühtse kriisilahenduskorra element. Ühtse Kriisilahendusnõukogu ülesandeks on tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele.

Tegevusvaldkonnad

Selle peamised ülesanded on järgmised:

 • kehtestada üksuste kriisilahenduseks ühtsed eeskirjad ja menetlused;
 • võtta pangandusliidu raames vastu kriisilahendusalaseid otsuseid standardmenetluse kohaselt – see aitab säilitada turu usaldust;
 • luua usaldusväärsed ja teostatavad kriisilahenduse menetlused;
 • kõrvaldada kriisilahenduse takistused, et muuta Euroopa pangandussüsteem turvalisemaks;
 • hoida kriisilahenduse kulud võimalikult väikesed ja vältida väärtuse hävitamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kriisilahenduse eesmärkide saavutamiseks;
 • pakkuda olulisi eeliseid maksumaksjatele, pankadele ja hoiuste omanikele;
 • edendada kogu ELis rahalist ja majanduslikku stabiilsust.

Töömeetodid

Kriisilahendusnõukogu tuleb kokku kas täitevistungi või täiskogu vormis. Iga istungi hääletuskorra puhul püütakse saavutada tasakaal kahe vajaduse vahel: võtta arvesse kõigi liikmesriikide huve ning tagada tõhus otsuste tegemine ELi tasandil.

Täitevistung – võtab vastu peamisi ettevalmistavaid ja operatiivseid otsuseid üksikute pankade kriisilahenduse kohta, sealhulgas seoses fondi kasutamisega, ning liikmesriikide asutustele suunatud meetmete rakendamist käsitlevaid otsuseid. Sellistel istungitel osalevad:

 • esimees;
 • aseesimees;
 • 4 alalist liiget;
 • esindajad selle riigi ametiasutustest, kus raskustesse sattunud pank asub.

Võetakse vastu individuaalsed kriisilahenduse otsused, mis on seotud fondi vahendite kasutamisega alla 5 miljardi euro.

Täiskogu – pädev otsustama selliste individuaalsete kriisilahendusjuhtumite üle, mille puhul osutub vajalikuks fondi vahendite kasutamine üle 5 miljardi euro.

Ühtne Kriisilahendusnõukogu teeb tihedat koostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega, mille peamine ülesanne on aidata koostada ühtsed Euroopa eeskirjad panganduse jaoks, milles määrataks kindlaks ühtsed usaldatavusnõuded finantseerimisasutustele ELis. Lisaks edendab amet järelevalvetavade lähendamist ning hindab riske ja haavatavusi ELi pangandussektoris.

Kasusaajad

Ühtne Kriisilahendusnõukogu saab tegutseda kiiresti, asjakohaselt ja proportsionaalselt, et kehtestada maksevõime taastamise ja kriisilahenduskord euroala pankadele. Eesmärk on vältida päästeabi vajadust tulevikus ning asetada kriisilahendusega kaasnev vastutus pankadele, minimeerides maksumaksjate ja reaalmajanduse kulusid.

 

Kontaktandmed

Ühtne Kriisilahendusnõukogu(SRB)

Kontaktandmed

Aadress

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top