Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: διασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών
 • Πρόεδρος: Elke König
 • Εταίροι: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Εθνικές Αρχές Εξυγίανσης (ΕΑΕ), Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 • Έτος ίδρυσης: Ιανουάριος 2015
 • Προσωπικό: σε αρχικό ακόμη στάδιο (Στόχος: έως και 300 άτομα μέχρι τις αρχές του 2017)
 • Έδρα: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι η νέα αρχή εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Αποτελεί βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Αποστολή του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

Τι κάνει

Τα κύρια καθήκοντά του είναι:

 • η θέσπιση τυποποιημένων κανόνων και διαδικασιών για την εξυγίανση οντοτήτων
 • η λήψη αποφάσεων εξυγίανσης εντός της Τραπεζικής Ένωσης σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς
 • η θέσπιση αξιόπιστων και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για την εξυγίανση
 • η εξάλειψη των εμποδίων στην εξυγίανση των τραπεζών, ώστε να καταστεί ασφαλέστερο το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη
 • η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και η αποτροπή της απομείωσης της αξίας εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης
 • η παροχή ουσιαστικών οφελών στους φορολογουμένους, τις τράπεζες και τους καταθέτες
 • η προώθηση της δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί

Συνέρχεται σε 2 συνόδους - εκτελεστική και ολομέλειας. Οι κανόνες ψηφοφορίας εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των χωρών και της ανάγκης να λαμβάνονται αποτελεσματικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Εκτελεστική σύνοδος: λαμβάνει τις βασικές προπαρασκευαστικές και επιχειρησιακές αποφάσεις για την εξυγίανση μεμονωμένων τραπεζών, μεταξύ άλλων, με τη χρήση του Ταμείου, καθώς και τις αποφάσεις που απευθύνονται στις εθνικές αρχές για την υλοποίηση των σχετικών μέτρων. Στην εκτελεστική σύνοδο συμμετέχουν:

 • ο πρόεδρος
 • ο αντιπρόεδρος
 • τα 4 μόνιμα μέλη
 • οι αρχές της χώρας στην οποία εδρεύει η προβληματική τράπεζα.

Στην εκτελεστική σύνοδο λαμβάνονται μεμονωμένες αποφάσεις εξυγίανσης που προβλέπουν τη χρήση του Ταμείου κάτω από το όριο των 5 δισ. ευρώ.

Σύνοδος ολομέλειας: αρμόδια να αποφασίζει για μεμονωμένες υποθέσεις εξυγίανσης για τις οποίες η απαιτούμενη στήριξη του Ταμείου υπερβαίνει το όριο των 5 δισ. ευρώ.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία κυρίως συμμετέχει στη σύνταξη ενιαίου ευρωπαϊκού εγχειριδίου κανόνων για τις τραπεζικές δραστηριότητες, όπου καθορίζονται τυποποιημένοι κανόνες προληπτικής εποπτείας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ. Επίσης, η Αρχή προωθεί τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα είναι σε θέση να ενεργεί γρήγορα και με κατάλληλο και αναλογικό τρόπο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών της Ευρωζώνης. Στόχος είναι η αποφυγή μελλοντικών διασώσεων και η ανάληψη του κόστους της εξυγίανσης από τις τράπεζες, με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης(ΕΣΕ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top