Evropská unie

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Přehled

 • Úloha: Zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.
 • Předsedkyně: Elke Königová
 • Partneři: Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka (ECB), vnitrostátní orgány příslušné k řešení krizí (NRA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 • Datum zřízení: leden 2015
 • Počet zaměstnanců: Výbor teprve svoji činnost zahajuje (Cíl: maximálně 300 zaměstnanců do roku 2017)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí je novým orgánem evropské bankovní unie a představuje její klíčový prvek a základ jednotného mechanismu pro řešení krizí. Jeho úkolem je zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.

Náplň činnosti

Mezi jeho hlavní úkoly patří:

 • stanovit standardní pravidla a postupy pro řešení krizí jednotlivých subjektů
 • přijímat rozhodnutí o řešení krizí v rámci bankovní unie na základě standardního postupu, a udržet tak tržní důvěru
 • zavést důvěryhodné a proveditelné mechanismy řešení krizí
 • odstranit překážky bránící řešení krizí, a zvýšit tak bezpečnost bankovního systému v Evropě
 • minimalizovat náklady na řešení krizí a zabránit snížení hodnoty, pokud to není nezbytné pro dosažení cílů daného řešení
 • poskytovat zásadní výhody daňovým poplatníkům, bankám a vkladatelům
 • prosazovat finanční a hospodářskou stabilitu v celé EU.

Způsob fungování

Výbor se schází na výkonných a plenárních zasedáních. Na základě pravidel hlasování na každém ze dvou zasedání se dosahuje rovnováhy mezi potřebou vzít v úvahu zájmy všech států a potřebou zajistit účinné rozhodování na úrovni EU.

Výkonné zasedání: Výbor přijímá důležitá přípravná a operativní rozhodnutí ohledně řešení problémů jednotlivých bank, včetně rozhodnutí o použití prostředků z fondu a rozhodnutí určených vnitrostátním orgánům týkajících se uplatnění určitých opatření. Těchto zasedání se účastní:

 • předseda
 • místopředseda
 • 4 stálí členové
 • orgány státu, v němž banka v potížích sídlí.

Na zasedání lze přijmout rozhodnutí o řešení problémů jednotlivých bank, které zahrnují použití finančních prostředků z fondu do maximální výše 5 miliard eur.

Plenární zasedání: Výbor na něm může přijmout rozhodnutí o řešení problémů jednotlivých bank, u kterých finanční podpora z fondu převyšuje maximální hodnotu 5 miliard eur.

Jednotný výbor pro řešení krizí úzce spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví, jehož hlavním úkolem je pomoci vytvořit evropský jednotný soubor pravidel pro bankovnictví, který by stanovil standardní obezřetnostní pravidla pro finanční instituce v EU. Orgán pro bankovnictví rovněž prosazuje sbližování postupů v oblasti dohledu a posuzování rizik a slabých míst v bankovním sektoru EU.

Pro koho znamená přínos

Jednotný výbor pro řešení krizí bude schopen rychle, vhodně a přiměřeně zasáhnout a zavést opatření k zotavení a vyřešení krizí bank v eurozóně. Cílem je, aby v budoucnu již nebylo nutné banky zachraňovat a aby zátěž za řešení problémů ležela na bankách samotných, tedy s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

 

Kontaktní údaje

Jednotný výbor pro řešení krizí(SRB)

Kontaktní údaje

Adresa

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top