Европейски съюз

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Преглед

 • Роля: гарантиране на организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от ЕС и извън него
 • Председател: Elke König
 • Партньори: Европейски парламент, Европейска комисия, Европейска централна банка (ЕЦБ), национални органи за преструктуриране, Европейски банков орган (ЕБО)
 • Създаден: януари 2015 г.
 • Брой служители: все още в подготвителна фаза (Цел: максимум 300 до началото на 2017 г.)
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Единен съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е новият орган за преструктуриране на европейския банков съюз. Той е ключов елемент от банковия съюз и единния механизъм за преструктуриране. ЕСП има за задача да гарантира организираното преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от ЕС и извън него.

С какво се занимава

Основните задачи на Единния съвет за преструктуриране са:

 • Установяване на стандартни правила и процедури за преструктуриране на субекти
 • Вземане на решения за преструктуриране в рамките на банковия съюз в съответствие със стандартен процес — това помага за запазване на доверието в пазара
 • Установяване на надеждни и осъществими договорености за преструктуриране
 • Премахване на пречките пред преструктурирането, за да стане банковата система в Европа по-безопасна
 • Свеждане до минимум на разходите за преструктуриране и избягване на загубата на стойност освен ако това е необходимо за постигане на целите на преструктурирането
 • Осигуряване на ключови предимства за данъкоплатците, банките и вложителите
 • Насърчаване на финансова и икономическа стабилност в целия ЕС.

Как функционира

Провеждат се два вида заседания - изпълнително и пленарно. Правилата за гласуване на всяко едно от тях се стремят към баланс между необходимостта от отчитане на интересите на всички страни и необходимостта от вземане на ефективни решения на равнище ЕС.

Изпълнително заседание – вземат се важни подготвителни и оперативни решения за преструктуриране на отделни банки, включително за използване на Фонда, както и решения, насочени към националните органи, за прилагане на мерките. В тези заседания участват:

 • председателят
 • заместник-председателят
 • четиримата постоянни членове
 • органите на държавата, в която се намира банката в затруднено положение.

Вземат се и отделни решения за преструктуриране, свързани с използването на Фонда под прага от 5 милиарда евро.

Пленарно заседание - вземат се решения по отделни случаи, при които се налага използване на средства от Фонда над прага от 5 милиарда евро.

Единният съвет за преструктуриране работи в тясно сътрудничество с Европейския банков орган, чиято основна задача е да помага за създаването на единен европейски наръчник за банковия сектор, в който се установяват стандартни пруденциални правила за финансовите институции в ЕС. Европейският банков орган също така насърчава хармонизирането на надзорните практики и извършва оценки на рисковете и уязвимите места в банковия сектор на ЕС.

Кой има полза от това

Единният съвет за преструктуриране ще е в състояние да действа бързо, адекватно и пропорционално за възстановяване и преструктуриране на банките от еврозоната. Целта е да се избегнат бъдещи спасявания и тежестта на преструктурирането да падне върху банките при минимални разходи за данъкоплатците и реалната икономика.

 

Координати за връзка

Единен съвет за преструктуриране(ЕСП)

Координати за връзка

Адрес

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top