an tAontas Eorpach

Comhghnóthas SESAR

Forbhreathnú

Ról: An bhainistíocht aerthráchta a nuachóiriú

Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Florian Guillermet

Bliain a bhunaithe: 2007

Líon foirne: 39

Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)

Suíomh gréasáin: Comhghnóthas SESAR

A ndéanann sé

An sprioc – Cuidiú chun córas bainistíochta aerthráchta na hEorpa a nuachóiriú, rud a mbeidh tionchar dearfach aige ar chostais, acmhainneacht, sábháilteacht agus ar chúrsaí comhshaoil.

An cur chuige Déantar an taighde agus forbairt ar fad atá á dhéanamh sa réimse seo san Aontas Eorpach a chomhordú agus a thabhairt le chéile, sa dóigh go gcinntítear go mbaintear leas go héifeachtach as an obair sin.

Struchtúr

Is faoi Rialachán (CE) 289/2007 ón gComhairle a bunaíodh Comhghnóthas SESAR. Is féidir leis comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí a chur ar bun, le cómhaoiniú ó lucht tionscail agus ón Aontas Eorpach, chun cuid dá chúraimí a dhéanamh agus chun cistí a íoc amach.

Is iad an Bord Riaracháin agus oifig an Stiúrthóra Feidhmiúcháin is mó atá freagrach as rialachas feidhmiúcháin an chomhghnóthais, agus is iad a riarann cláir SESAR agus a dhéanann cúraimí eile. 39 an líon foirne atá acu (coibhéis lánaimseartha).

Ar an mBord tá:

 • ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach
 • ionadaithe ó Eurocontrol
 • ionadaithe ó chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí
 • páirtithe leasmhara ó institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh agus ó institiúidí náisiúnta.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Is trí na cláir SESAR1 agus SESAR2020 a dhéantar an taighde ar bhainistíocht aerthráchta a chomhordú. Struchtúr "píblíne nuálaíochta" atá ag an dá chlár sin agus is iad seo na céimeanna forbartha atá iontu:

 • réamhthaighde
 • taighde tionsclaíoch agus bailíochtú
 • taispeántais ar mhórscála

Ina theannta sin, is é Comhghnóthas SESAR atá freagrach as an máistirphlean bainistíochta aerthráchta don Eoraip a choinneáil cothrom le dáta agus a chur chun feidhme. Is le nuachóiriú na bainistíochta aerthráchta agus le nascadh na taighde agus forbairt a dhéantar faoi choimirce SESAR leis an úsáid deiridh a bhaineann an máistirphlean sin. Chomh maith leis sin, tugann sé cúnamh speisialaithe don Choimisiún Eorpach le haon ábhar eile a bhaineann leis an tionscnamh "Aerspás Eorpach Aonair".

Beidh feidhm le SESAR1 go dtí deireadh 2016, ach leanfaidh SESAR2020 ar aghaidh le baill éagsúla de chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí go dtí 2024.

Iad sin a bhaineann leas as

Tá ról rí-thábhachtach ag Comhghnóthas SESAR i gcur chun feidhme thionscnamh "Aerspás Eorpach Aonair" an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, tá buntáistí móra sóisialta agus buntáistí móra d'úsáideoirí aerspáis ag baint leis an gcomhghnóthas i gcomhthéacs an tionscnaimh ina iomláine. Toisc go ndéanfar aerspás na hEorpa a réasúnú, beidh na torthaí seo a leanas ar "Aerspás Eorpach Aonair":

 • costais níos lú
 • tionchar díobhálach laghdaithe ar an gcomhshaol
 • acmhainneacht níos mó
 • córas bainistíochta aerthráchta níos éifeachtaí – turais níos tapúla agus slándáil níos fearr san áireamh.
Sonraí teagmhála

Comhghnóthas SESAR

Sonraí teagmhála

Seoladh

Comhghnóthas SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Teileafón
+32 2 507 80 00
Facs
+32 2 507 80 01
Back to top