Европейски съюз

Съвместно предприятие SESAR

Съвместно предприятие SESAR

Преглед

Роля: Модернизиране на управлението на въздушното движение

Изпълнителен директор: Флориан Гийерме

Година на създаване: 2007

Брой на служителите: 39

Местоположение: Брюксел (Белгия)

Уебсайт: Съвместно предприятие SESAR

С какво се занимава

Какво — помага за модернизиране на европейската система за управление на въздушното движение чрез подобрения по отношение на разходите, капацитета, безопасността и въздействието върху околната среда.

Как като координира и обединява всички усилия в областта на научноизследователската и развойна дейност в ЕС и по този начин гарантира ефективното прилагане на резултатите от тези изследвания.

Структура

Съвместното предприятие SESAR бе създадено по силата на Регламент (ЕО) 219/2007. То може да създава публично-частни партньорства, финансирани съвместно от промишлеността и ЕС, за да подпомагат изпълнението на неговите задължения и изразходването на средствата.

Управителният съвет и службата на изпълнителния директор, които са главните управителни органи на SESAR, ръководят неговите програми и изпълняват други задължения. Персоналът се състои от 39 души (в еквиваленти на пълно работно време).

Управителният съвет включва представители на:

 • Европейската комисия,
 • Евроконтрол,
 • публично-частни партньорства,
 • заинтересовани страни от институции на ЕС и национални институции.

Как функционира

Програмите SESAR1 и SESAR2020 координират изследванията в областта на управлението на въздушното движение. И двете програми са структурирани като „инструменти за иновации“ със следните фази:

 • проучвателни научни изследвания
 • промишлени научни изследвания и валидиране
 • широкомащабни демонстрационни дейности

Съвместното предприятие SESAR освен това подкрепя и изпълнява генералния план за управление на въздушното движение с цел модернизиране на управлението на въздушното движение и свързване на научноизследователската и развойна дейност на SESAR с практическото използване на резултатите от нея. То продължава да оказва специализирана помощ на Европейската комисия по всички останали теми, свързани с инициативата „Единно европейско небе“.

SESAR1 продължава до края на 2016 г., а SESAR2020 ще продължи с членовете на различни публично-частни партньорства до 2024 г.

Кой има полза от това

Съвместното предприятие SESAR играе важна роля в изпълнението на инициативата на ЕС „Единно европейско небе“. Поради това то носи значителни социални ползи и ползи за потребителите на въздушното пространство в контекста на по-широката инициатива. Като рационализира европейското въздушно пространство, „Единно европейско небе“ ще доведе до:

 • понижаване на разходите;
 • намаляване на въздействието върху околната среда;
 • увеличаване на капацитета;
 • повишаване на ефективността на системата за управление на въздушното движение, като ползите от това ще включват по-кратко време за пътуване и по-голяма безопасност.
Координати за връзка

Съвместно предприятие SESAR

Координати за връзка

Адрес

Съвместно предприятие SESAR 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Тел
+32 2 507 80 00
Факс
+32 2 507 80 01
Back to top