Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Īss apraksts

 • Uzdevums: atbalsta kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP), sniedzot pakalpojumus, kuru pamatā ir kosmosa resursi un papilddati
 • Direktors: Paskāls Ležē (Pascal Legai)
 • Partneri: Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Komisija, Eiropas Aizsardzības aģentūra, Eiropas Kosmosa aģentūra un citas iestādes un starptautiskās organizācijas
 • Dibināšanas gads: 2002 (Rietumeiropas savienības satelītcentrs no 1993. līdz 2001. gadam)
 • Darbinieku skaits: 115
 • Atrašanās vieta: Torehina de Ardosa (Spānija)
 • Tīmekļa vietne:  EU SatCen

Eiropas Savienības satelītcentrs (SatCen) palīdz pieņemt ES lēmumu un rīkoties kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. Tālab tas nodrošina produktus un sniedz pakalpojumus, kuru pamatā ir kosmosa resursu un papilddatu izmantojums, jo īpaši satelītattēlu un aeroattēlu izmantojums, kā arī saistītie pakalpojumi.

Ko šī iestāde dara?

Padomes Politikas un drošības komitejas pārraudzībā un ES Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos operatīvā vadībā SatCen laicīgi brīdina lēmumu pieņēmējus par potenciālām krīzēm. Tādējādi atbildīgās personas var laikus veikt diplomātiskos, ekonomiskos un humānās palīdzības pasākumus, arī lai sagatavotu iejaukšanās darbības.

Struktūra

SatCen direktors atskaitās valdei, kuru vada ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos vai viņas pārstāvis. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis. Direktors sasauc valdes sanāksmes vismaz divreiz gadā un tās sasauc arī biežāk, ja šādu lūgumu izteikuši vismaz trešā daļa tās locekļu.

SatCen organizatoriskā struktūra

Kā šī iestāde strādā?

Tas sniedz šādus pakalpojumus:

 • ģeotelpiskie izlūkdati – atkarībā no tam izvirzītajiem uzdevumiem Satelītcentrs īsteno kritiskās infrastruktūras, militāro spēju un masu iznīcināšanas ieroču un citādu analīzi. Tas palīdz veikt humānās palīdzības misijas, ārkārtas pasākumu plānošanu un nodrošināt drošības un vispārējās noziedzības kontroli;
 • apmācība — Satelītcentrs piedāvā apmācību attēlu analīzē šādās jomās:
  • ģeotelpiskie izlūkdati (GEOINT),
  • sintētiskās diafragmas radari (SAR),
  • izlūkdati, kas iegūti, izmantojot attēlus (IMINT),
  • kodoldegvielas cikla iekārtu un ar kodolieročiem saistītu iekārtu attēlu analīze,
  • programma “SketchUp”,
  • apmācība uz vietas jeb prakse;
 • spēju uzlabošanas iniciatīvas.

SatCen īsteno projektus un piedalās programmās, kuru mērķis ir attīstīt jaunas spējas un uzlabot esošās.

Tas citu ES mērogā īstenotu darbību sakarā sadarbojas ar citām ES iestādēm, kā arī ar ārpussavienības valstīm, organizācijām un struktūrām.

Kas ir ieguvēji?

 • Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD),
 • ES valstis,
 • ES misijas un operācijas,
 • Eiropas Komisija,
 • ārpussavienības valstis un starptautiskas organizācijas, piemēram, Apvienoto Nāciju organizācija, Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija (OPCW), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO), Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) un Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO).
Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Satelītcentrs(Satcen)

Kontaktinformācija

Ta-lr
+34 91 678 60 00
Fakss
+34 91 678 60 06
Back to top