Europos Sąjunga

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“)

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikdamas su kosmoso priemonėmis susijusias paslaugas ir duomenis remia bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP).
 • Direktorius: Pascal Legai
 • Partneriai: Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Komisija, Europos gynybos agentūra, Europos kosmoso agentūra ir kitomis institucijos bei tarptautinės organizacijos
 • Įsteigtas: 2002 m. (nuo 1993 m. iki 2001 m. – Vakarų Europos Sąjungos palydovų centras)
 • Darbuotojų skaičius: 115
 • Vieta: Torechon de Ardosas (Ispanija)
 • Interneto svetainė:  EU SatCen

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“) remia ES sprendimų priėmimo procesą ir veiklą, susijusius su ES bendra užsienio ir saugumo politika. Jis tiekia produktus ir teikia paslaugas, grindžiamus kosmoso priemonėmis ir su jomis susijusiais duomenimis, įskaitant palydovinius vaizdus ir aerofotografijas.

Veikla

Politinio ir saugumo komiteto prižiūrimas ir ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vadovaujamas centras „SatCen“ sprendimus priimančius asmenis iš anksto įspėja apie galimas krizes. Tai suteikia jiems galimybę laiku imtis diplomatinių, ekonominių ir humanitarinių priemonių, taip pat rengti bendrus intervencijos planus.

Struktūra

„SatCen“ direktorius atsiskaito valdybai, kuriai pirmininkauja ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai arba jo atstovas. Valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas. Pirmininkas sušaukia valdybą bent du kartus per metus. Jis gali ją sušaukti ir bent trečdalio jos narių prašymu.

„SatCen“ organizacinė struktūra

Veiklos būdai

Centras teikia šias paslaugas:

 • geoerdvinės žvalgybos paslaugas. Priklausomai nuo gautos užduoties, centras „SatCen“ analizuoja ypatingos svarbos infrastruktūrą, karinius pajėgumus, masinio naikinimo ginklus arba panašius dalykus. Jis remia humanitarinės pagalbos misijas, nenumatytų atvejų planavimą ir bendrą nusikalstamumo ir saugumo stebėjimą;
 • mokymo paslaugas. „SatCen“ rengia specializuotus vaizdų analitikų rengimo kursus:
  • geoerdvinės žvalgybos (GEOINT) kursus,
  • sintezuotosios apertūros radaro (SAR) kursus,
  • žvalgyba iš vaizdo šaltinių (IMINT) kursus,
  • branduolinio kuro ciklo įrenginių ir su branduoliniu ginklu susijusių įrenginių vaizdų analizės kursus,
  • programos „Sketchup“ kursus,
  • kursus vietoje;
 • pajėgumų plėtojimo iniciatyvas.

„SatCen“ vykdo projektus ir dalyvauja programose, skirtose įgyti naujų gebėjimų arba ugdyti jau esamus.

Jis bendradarbiauja kitos ES veiklos klausimais tiek su ES šalių institucijomis, tiek su ES nepriklausančiomis šalimis ir jų organizacijomis bei įstaigomis.

Nauda

 • Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT),
 • ES šalims,
 • ES misijoms ir operacijoms,
 • Europos Komisijai,
 • ES nepriklausančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, pvz., Jungtinėms Tautoms, Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (CGUO), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO), Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai (NATO).
Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos palydovų centras(Satcen)

Kontaktiniai duomenys

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top