an tAontas Eorpach

Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh (SatCen)

Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh (SatCen)

Forbhreathnú

 • Ról: tacú leis an gCombheartas Eachtrach agus Slándála trí sheirbhísí a sholáthar atá bunaithe ar shócmhainní spáis agus sonraí comhthaobhacha
 • Stiúrthóir: Pascal Legai
 • Comhpháirtithe: an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis agus institiúidí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile
 • Bliain a bhunaithe: 2002 (an 'Western European Union Satellite Centre' an t-ainm a bhí air ó 1993 go 2001)
 • Líon ball foirne: 115
 • Suíomh: Torrejón de Ardoz (an Spáinn)
 • Suíomh gréasáin:  EU Satcen

Tacaíonn Lárionad satailíte an Aontais Eorpaigh (SatCen) leis an Aontas Eorpach cinntí agus bearta a dhéanamh a bhaineann le Comhbheartas Eachtrach agus Slándála na hEorpa. Is éard atá i gceist leis sin táirgí agus seirbhísí a sholáthar atá bunaithe ar úsáid a bhaint as sócmhainní spáis agus sonraí comhthaobhacha, cuir i gcás íomhánna satailíte agus aeríomhánna, agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar freisin.

A ndéanann sé

Déanann SatCen, faoi stiúir an Choiste Pholaitiúil agus Slándála agus faoi stiúir oibriúcháin Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, déanann sé luathrabhadh a thabhairt do lucht déanta cinntí i dtaobh géarchéimeanna a d'fhéadfadh éirí. Tugann sé sin caoi dóibh sin bearta taidhleoireachta, eacnamaíocha agus daonnachta a dhéanamh in am is i dtráth, pleanáil beart idirghabhála san áireamh.

Struchtúr

Tuairiscíonn stiúrthóir SatCen do bhord rialála a bhfuil Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, nó ionadaí dá chuid, ina chathaoirleach air. Tá an bord comhdhéanta d'ionadaí amháin ó gach Ballstát den Aontas agus toscaire amháin ón gCoimisiún. Déanann an cathaoirleach cruinniú den bhord a thionól dhá uair sa bhliain agus aon uair a iarrann ar a laghad trian de bhaill an bhoird cruinniú.

Eagraghram de SatCen

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Soláthraíonn sé na seirbhísí seo a leanas:

 • Faisnéis gheospásúil: is féidir le SatCen anailís a dhéanamh ar bhonneagar criticiúil, ar acmhainní míleata, ar airm ollscriosta agus ar nithe eile. Cuidíonn sé misin cúnaimh daonnachta a chur i gcrích, pleanáil theagmhasach a dhéanamh agus faireachán ginearálta coireachta agus slándála a dhéanamh.
 • Oiliúint: cuireann SatCen cúrsaí sainoiliúna ar fáil d'anailísithe íomhánna sna réimsí seo:
  • faisnéis gheospásúil
  • radar cró shintéisigh
  • faisnéis íomhánna
  • anailís íomhánna ar an timthriall breosla núicléach agus ar shaoráidí a bhaineann le hairm núicléacha
  • an ríomhchlár 'Sketchup'
  • cúrsaí ar an láthair.
 • Tionscnaimh forbartha acmhainne

Tugann SatCen faoi thionscadail agus glacann sé páirt i gcláir atá ceaptha acmhainn nua a fhorbairt nó acmhainn atá ann cheana a fheabhsú.

Tacaíonn sé le gníomhaíochtaí de chuid an Aontais, agus chuige sin comhoibríonn sé le hinstitiúidí sna Ballstáit agus le tíortha, eagraíochtaí agus comhlachtaí atá lasmuigh den Aontas.

Iad sin a bhaineann leas as

 • an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)
 • Ballstáit an Aontais Eorpaigh
 • Misin agus oibríochtaí de chuid an Aontais
 • an Coimisiún Eorpach
 • tíortha nach Ballstáit den Aontas iad agus eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha, an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach agus Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh.
Sonraí teagmhála

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh(Satcen)

Sonraí teagmhála

Teileafón
+34 91 678 60 00
Facs
+34 91 678 60 06
Back to top