Ευρωπαϊκή Ένωση

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: υποστηρίζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) με την παροχή υπηρεσιών βασισμένων σε διαστημικούς πόρους και συναφή δεδομένα
 • Διευθυντής: Pascal Legai
 • Εταίροι: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλα όργανα και διεθνείς οργανισμοί
 • Έτος ίδρυσης: 2002 (Δορυφορικό Κέντρο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης από το 1993 έως το 2001)
 • Αριθμός υπαλλήλων: 115
 • Θέση: Torrejón de Ardoz (Ισπανία)
 • Ιστότοπος:  EU SatCen

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην αξιοποίηση διαστημικών πόρων και συναφών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Τι κάνει

Υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της επιχειρησιακής διεύθυνσης της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το SatCen παρέχει στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων έγκαιρη προειδοποίηση για ενδεχόμενες κρίσεις. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν εγκαίρως διπλωματικά, οικονομικά και ανθρωπιστικά μέτρα, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων.

Δομή

Ο διευθυντής του SATCEN λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο του οποίου προΐσταται η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ) ή ο εκπρόσωπός της. Το συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο πρόεδρος συγκαλεί το συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, καθώς επίσης και όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του.

Οργανόγραμμα του SatCen

Πώς λειτουργεί

Το SatCen παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Γεωδιαστημικές πληροφορίες: Ανάλογα με την αποστολή΄που του ανατίθεται, το SatCen αναλύει, μεταξύ άλλων, υποδομές ζωτικής σημασίας, στρατιωτικές ικανότητες ή όπλα μαζικής καταστροφής. Υποστηρίζει τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, τον σχεδιασμό δράσεων έκτακτης ανάγκης και τη γενικότερη εποπτεία της εγκληματικότητας και της ασφάλειας.
 • Κατάρτιση: το δορυφορικό κέντρο παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση για αναλυτές εικόνων, στους ακόλουθους τομείς:
  • GEOINT (γεωδιαστημικές πληροφορίες)
  • Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR)
  • Πληροφορίες εικόνων (IMINT)
  • Ανάλυση εικόνων του κύκλου πυρηνικών καυσίμων και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα (Nuclear)
  • πρόγραμμα Sketchup
  • Πρακτική άσκηση
 • Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων

Το SATCEN εκτελεί έργα και συμμετέχει σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων.

Συνεργάζεται για άλλες δραστηριότητες της ΕΕ, τόσο με φορείς σε χώρες της ΕΕ όσο και με χώρες, οργανισμούς και φορείς εκτός ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

 • η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
 • οι χώρες της ΕΕ
 • οι αποστολές και επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ
 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), ο Οργανισμός για την ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).
Στοιχεία επικοινωνίας

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Satcen)

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ
+34 91 678 60 00
Φαξ
+34 91 678 60 06
Back to top