Europeiska Unionen

Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för forskning (REA) har sitt säte i Bryssel och inrättades 2007. Organet inledde sin verksamhet 2009 med att genomföra delar av sjunde ramprogrammet för forskning och Innovation. Sedan 2013 har organet dessutom hand om en stor del av Horisont 2020, EU:s hittills största ramprogram för forskning och innovation (2014–2020).

REA är ansvarigt inför följande generaldirektorat vid EU kommissionen:

– och sedan den 1 januari 2014

REA sköter de vetenskapliga projekt som finansieras av Horisont 2020 på följande områden:

Vetenskaplig spetskompetens

Industriellt ledarskap

Samhällsutmaningar

Övergripande frågor

REA sköter själva programmen och tillhandahåller dessutom administrativt och logistiskt stöd till andra avdelningar inom kommissionen som har hand om Horisont 2020 och sjunde ramprogrammet.

Direktör
Marc Tachelet

Kontakt: 

Genomförandeorganet för forskning(REA)

Kontakt

Adress: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België