Európska únia

Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum (REA) má sídlo v Bruseli a bola zriadená v roku 2007. Svoju prácu začala v roku 2009 realizáciou častí 7. rámcového programu pre výskum a inovácie (7. RP). V roku 2013 sa jej právomoci rozšírili a zahrnuli riadenie väčšiny programu Horizont 2020, doteraz vôbec najväčšieho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020.

Výkonná agentúra pre výskum je podriadená týmto generálnym riaditeľstvám Komisie:

– a od 1. januára 2014

Agentúra riadi vedecké projekty financované v rámci týchto častí programu Horizont 2020:

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

Spoločenské výzvy

Prierezové témy

Okrem riadenia programov Výkonná agentúra pre výskum poskytuje aj administratívnu a logistickú podporu iným útvarom Komisie, ktoré spravujú program Horizont 2020 a 7.RP.

Riaditeľ
Marc Tachelet

Kontaktné údaje: 

Výkonná agentúra pre výskum(REA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België