European Union website, the official EU website

Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra (REA) atrodas Briselē, un to izveidoja 2007. gadā. Aģentūra sāka darbu 2009. gadā, īstenojot daļu Septītās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas. 2013. gadā tās atbildības joma paplašinājās, jo aģentūrai uzdeva pārvaldīt lielu daļu programas “Apvārsnis 2020”. Tā ir līdz šim visvērienīgākā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma un ir paredzēta 2014.–2020. gadam.

Pētniecības izpildaģentūra ir pakļauta šādiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem (ĢD):

un no 2014. gada 1. janvāra arī šādiem ģenerāldirektorātiem:

Aģentūra pārvalda zinātniskus projektus, kurus finansē no šādām programmas “Apvārsnis 2020” sadaļām:

zinātnes izcilība –

vadošā loma rūpniecībā –

sabiedrības problēmu risināšana –

starpnozaru tēmas –

Pētniecības izpildaģentūra ne vien pārvalda programmas, bet arī sniedz administratīvu un loģistisku palīdzību citām Eiropas Komisijas struktūrvienībām saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” un Septītās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas vadīšanu.

Direktors
Žilbērs Gaskārs (Gilbert Gascard)

Kontaktinformācija: 

Pētniecības izpildaģentūra(REA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België