European Union website, the official EU website

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Намиращата се в Брюксел Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) е създадена през 2007 г. Тя започна работа през 2009 г., изпълнявайки части от 7-мата рамкова програма за научни изследвания и иновации (РП7). През 2013 г. към нейните компетенции бе добавено управлението на Хоризонт 2020, най-голямата до този момент рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.).

REA се отчита пред следните генералните дирекции на Комисията:

и от 1 януари 2014 г. на генералните дирекции:

Агенцията управлява научни проекти, финансирани по линия на следните раздели на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област

Водещи позиции в промишлеността

Обществени предизвикателства

Междусекторни теми

Освен че самата тя управлява програми, REA оказва административна и логистична подкрепа на другите отдели на Комисията, управляващи „Хоризонт 2020“ и РП7.

Директор
Gilbert Gascard

Координати за връзка: 

Изпълнителна агенция за научни изследвания(REA)

Координати за връзка

Адрес: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België