Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί: μεταρρύθμιση 2012

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί: μεταρρύθμιση 2012

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συγκροτούνταν κατά περίπτωση, με βασικό σκοπό να ικανοποιήσουν νέες, μεμονωμένες ανάγκες, δεν λειτουργούσαν όλοι με τους ίδιους όρους. Το 2012 η ΕΕ διόρθωσε την κατάσταση αυτή εκδίδοντας ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών – μια «κοινή προσέγγιση» – έτσι ώστε οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί να λειτουργούν πιο συνεκτικά, αποτελεσματικά και υπεύθυνα.

Το νέο αυτό πλαίσιο προέκυψε από ανάλυση που διεξήγαγε ομάδα εργασίας της Ένωσης για τη διακυβέρνηση, τη λειτουργία και την εποπτεία, βάσει διαφόρων εκθέσεων και μελετών, καθώς και μιας εξωτερικής αξιολόγησης.

Έγγραφα αναφοράς

 

Back to top