European Union website, the official EU website

Децентрализирани агенции — реформа от 2012 г.

Децентрализирани агенции — реформа от 2012 г.


Тъй като през годините децентрализираните агенции са създавани във връзка с конкретни политики, те работеха при доста различни условия. Поради това през 2012 г. ЕС прие подробен набор от ръководни принципи — „общ подход“, за да се подобри
последователността, ефективността и отчетността на дейността на агенциите.

Тази нова рамка е резултат от анализ, извършен от работна група на ЕС за
управлението, функционирането и контрола на агенциите. Той се основава на редица доклади и проучвания, включително цялостна външна оценка.

Основни документи