Európska únia

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) je ofi ciálnym orgánom, ktorý vedie konania o ochranných známkach Spoločenstva od roku 1996 a konania o registrovaných dizajnoch Spoločenstva od roku 2003. Tieto práva duševného vlastníctva platia vo všetkých štátoch EÚ.

Úloha ÚHVT

Ochranné známky a dizajny patria do sféry práva súkromných obchodných spoločností. ÚHVT je agentúrou Európskeho spoločenstva a zároveň úradom priemyselného vlastníctva s jeho technickou funkciou, ktorou je registrácia práv priemyselného vlastníctva.

Ako agentúra poskytujúca služby musí Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zabezpečiť svojim klientom, t. j. podnikom prihlasujúcim svoje ochranné známky a dizajny, centrálne miesto vo svojom mechanizme a poskytovať im najlepšiu službu za čo najlepšiu cenu.

Ochranné známky a dizajny na jednotnom trhu

Ochranná známka Spoločenstva a zapísaný dizajn Spoločenstva sú vstupnou bránou k jednotnému trhu. Ich unitárna povaha umožňuje zjednodušiť formality aj riadenie – pracuje sa s jedinou prihláškou, z jedného administratívneho centra a s jediným spisom.

Na ochranné známky aj dizajny sa vzťahuje jednotná právna úprava, čo zabezpečuje silnú a jedinečnú ochranu v rámci celej Európskej únie. Výsledkom zjednodušenia sú podstatne nižšie náklady v porovnaní s celkovými nákladmi na vnútroštátnu registráciu v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Dnešná veľkosť úradu, jeho rýchly rast a získanie fi nančnej nezávislosti už od druhého roka jeho činnosti sú dôkazom úspešnosti tohto systému, ktorý slúži jednotnému trhu.

Rok založenia: 1994

Prezident:
António Campinos

Kontaktné údaje: 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo(EUIPO)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44
Back to top