Unia Europejska

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB)

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB)

Informacje ogólne

  • Rola: oferowanie analiz zagadnień polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony
  • Dyrektor: Gustav Lindstrom
  • Rok założenia: 2002
  • Liczba pracowników: 24
  • Siedziba: główna siedziba w Paryżu z biurem łącznikowym w Brukseli
  • Strona internetowa: IUESB

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB) to agencja UE, która analizuje kwestie polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Zadania

Celem agencji jest:

  • promocja wspólnej europejskiej kultury bezpieczeństwa w UE
  • pomoc w rozwijaniu i kształtowaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)
  • wsparcie przy opracowywaniu i przewidywaniu polityki zagranicznej UE
  • uczestnictwo w dyskusji nad strategią bezpieczeństwa zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Głównym zadaniem agencji jest przygotowywanie analiz i organizowanie forów dyskusyjnych pomocnych w kształtowaniu polityki UE. Realizując swoją misję, agencja działa również jako łącznik między europejskimi ekspertami a podmiotami kształtującymi politykę na wszystkich szczeblach.

Struktura

W skład zespołu analityków IUESB wchodzi dziewięcioro stałych starszych analityków. Ich prace uzupełnia działalność szerokiej sieci stowarzyszonych analityków, w tym młodszych analityków, oraz naukowców zewnętrznych.

Instytutem Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem zarządza rada, której przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Rada określa zasady budżetowe i administracyjne oraz zatwierdza program pracy instytutu. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa sprawuje nadzór polityczny, nie naruszając przy tym niezależności intelektualnej i autonomii operacyjnej agencji.

Sposób funkcjonowania

Agencja oferuje szerokiemu gronu podmiotów wiedzę fachową, badania naukowe i analityczne oraz briefingi. Sztandarową publikacją instytutu jest seria Chaillot papers, opracowywana na podstawie ukierunkowanych, gruntownych badań. IUESB publikuje również roczniki, raporty, krótsze notatki i wskazówki.

IUESB współpracuje z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, Komisją Europejską (DG DEVCO), Parlamentem Europejskim, innymi agencjami unijnymi (EDA, SatCen) oraz rządami państw członkowskich.

Jakie są korzyści z działalności agencji?

W ramach swojej misji IUESB regularnie opracowuje publikacje dotyczące tematów i regionów będących w centrum działań politycznych UE.

Wydarzenia organizowane przez agencję zwiększają zdolności analityczne UE i pomagają wypracować wspólne koncepcje. W wydarzeniach tych uczestniczą urzędnicy UE, eksperci krajowi, przedstawiciele środowiska naukowego, podmioty kształtujące politykę oraz przedstawiciele mediów i społeczeństwa obywatelskiego z krajów UE i z pozostałych państw świata.

Zobacz również
Dane kontaktowe

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem(EUISS)

Dane kontaktowe

Adres

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
Back to top