European Union website, the official EU website

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts ir ES ideju laboratorija ārējo attiecību jomā.

Institūts izveidots 2002. gadā atbilstīgi Eiropas Savienības kopējai ārpolitikai un drošības politikai (KĀDP). Tā mērķis ir veicināt vienotu ES pieeju drošības jautājumiem, palīdzēt izstrādāt KĀDP un bagātināt stratēģisko diskusiju.

Institūts

  • ir pilnīgi autonoms,
  • pēta drošības jautājumus, kas svarīgi Eiropas Savienībai, un ir forums diskusijām,
  • sagatavo analīzi un izstrādā prognozes Politikas un drošības komitejai (PDK) un ES Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos (Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam),
  • izveidots, pamatojoties uz Padomes Vienoto rīcību 2001/554 (tā grozīta ar Padomes Vienoto rīcību 2006/1002).

Finansējums un uzraudzība

Institūta darbību finansē ES dalībvalstis. Tas, cik katrai valstij jāmaksā, atkarīgs no tās iekšzemes kopprodukta. Institūtu vada:

  • Politikas un drošības komiteja (PDK), kas nodrošina politisko uzraudzību;
  • valde, kas nosaka budžetu un administratīvos noteikumus, kā arī apstiprina institūta darba programmu (valdi vada ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Publikācijas

Institūts sagatavo dažādas publikācijas par starptautiskas stratēģijas tematiku. Ja gribat, lai jūs informē par jaunām publikācijām, pievienojieties institūta vēstkopai.

Pasākumi

Institūts rīko dažādus pasākumus, lai vairotu ES analītisko kapacitāti un veidotu speciālistu sadarbības tīklus, kas noderīgi ES ārlietu un drošības politikas veidošanā. Tajos pulcējas lēmumu pieņēmēji, ES ierēdņi, zinātnieki, valstu eksperti un NVO pārstāvji no visas pasaules.

  • Konferences, kas pulcina apmēram 100 dalībnieku, tostarp plaši pazīstamus sabiedriskus darbiniekus, ir iespēja diskutēt par visdažādākajiem aktuāliem jautājumiem.
  • Semināros, kuros tiekas aptuveni 40 dalībnieku, padziļināti apspriež konkrētus tematus, bieži vien no reģionāla vai stratēģiska skatpunkta.
  • Darba grupas, kas apvieno apmēram 20 dalībnieku, tiekas regulāri, lai sekotu notikumu gaitai konkrētos reģionos vai situācijas pārmaiņām kādā konkrētā politikas jomā.

Sakari ar plašsaziņas līdzekļiem

Institūta zinātniskie līdzstrādnieki bieži sniedz speciālista komentārus par ES ārpolitiku un drošību gan gan presē, gan radio un televīzijā. Vairāk par jautājumiem, kuros institūts specializējies, varat uzzināt mūsu pētnieku lapās vai direktora lapā.
 

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts(EUISS)

Kontaktinformācija

Adrese: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Ta-lr: 
+33 1 56 89 19 30
Fakss: 
+33 1 56 89 19 31