an tAontas Eorpach

Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS)

Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS)

Forbhreathnú

  • Ról: anailís a dhéanamh ar chúrsaí a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, slándála agus cosanta
  • Stiúrthóir: Gustav Lindstrom
  • Bliain a bunaithe: 2002
  • Líon na mball foirne: 24
  • Suíomh: ceanncheathrú i bPáras (An Fhrainc) agus oifig idirchaidrimh sa Bhruiséil (An Bheilg)
  • Suíomh gréasáin: EUISS

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS) a dhéanann anailís ar chúrsaí a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, slándála agus cosanta.

Gníomhaíochtaí

Tá sé mar aidhm ag EUISS:

  • cultúr slándála coiteann a chothú san Aontas Eorpach
  • cuidiú chun an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm lasmuigh den Aontas
  • tacú le beartas eachtrach an Aontais a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm lasmuigh den Aontas
  • rannchuidiú leis an bplé faoin straitéis slándála laistigh agus lasmuigh den Eoraip.

Is é príomh-mhisean na gníomhaireachta anailís a sholáthar agus fóraim phlé a eagrú le cabhrú chun beartas an Aontais a cheapadh. Agus é sin á chur i gcrích aici, feidhmíonn sí mar phointe teagmhála do shaineolaithe agus lucht déanta cinntí Eorpacha ar gach leibhéal.

Struchtúr

Tá 9 anailísithe sinsearacha cónaitheacha ar fhoireann anailíse EUISS. Tá líonra fairsing d'anailísithe comhlacha, anailísithe sóisearacha agus taighdeoirí seachtracha ann a dhéanann comhlánú ar a gcuid oibre.

Bord a rialaíonn EUISS agus is é Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála atá ina chathaoirleach ar an mbord sin. Is é an t-ardionadaí a ullmhaíonn rialacha buiséid agus riaracháin na gníomhaireachta agus a dhéanann a clár oibre a fhaomhadh. Déanann an Coiste Polaitiúil agus Slándála maoirseacht pholaitiúil ar an ngníomhaireacht, ach ar bhealach nach gcuireann isteach ar a neamhspleáchas intleachtúil ná ar a neamhspleáchas oibríochtúil.

An obair a dhéantar

Cuireann an ghníomhaireacht saineolas, taighde, staidéir anailíseacha agus doiciméid faisnéise ar fáil do raon leathan gníomhaithe. Is í an tsraith de pháipéir Chaillot foilseachán suaitheanta na hinstitiúide, páipéir atá bunaithe ar thaighde domhain spriocdhírithe. Foilsíonn EUISS bliainiris agus tuarascálacha freisin, chomh maith le hachoimrí agus foláirimh atá níos giorra.

Oibríonn EUISS i gcomhar leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus an Coláiste Eorpach um Shlándáil agus um Chosaint, an Coimisiún Eorpach (AS DEVCO), Parlaimint na hEorpa, gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais (GEC, SatCen) agus rialtais na mBallstát.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Mar chuid den mhisean atá ag EUISS, cuireann an ghníomhaireacht foilseacháin ar fáil go rialta faoi na hábhair agus na réigiúin atá ag croílár obair an Aontais Eorpaigh.

Cuireann na himeachtaí a eagraíonn sí le cumas anailíseach an Aontais Eorpaigh agus cabhraíonn siad chun cineálacha cur chuige coiteanna a cheapadh. Tugtar le chéile iontu oifigigh de chuid an Aontais, saineolaithe náisiúnta, lucht léinn, lucht déanta cinntí, na meáin agus ionadaithe ar an tsochaí shibhialta, ó na Ballstáit agus ón gcuid eile den domhan.

Sonraí teagmhála

An Foras Eorpach um Staidéar Slándála(EUISS)

Sonraí teagmhála

Seoladh

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Teileafón
+33 1 56 89 19 30
Facs
+33 1 56 89 19 31
Back to top