Euroopa Liit

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) on ELi välispoliitika eksperdiorganisatsioon.

See asutati 2002. aastal liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames, et edendada ühist julgeolekukultuuri ELis, aidata arendada ja kavandada ÜVJPd ning rikastada asjaomast strateegilist arutelu.

EUISS:

  • on täiesti sõltumatu;
  • uurib ELi jaoks olulisi julgeolekuküsimusi ning on arutelufoorumiks;
  • koostab poliitika- ja julgeolekukomiteele (PJK) ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale / komisjoni asepresidendile analüüse ja prognoose;
  • asutati nõukogu ühismeetmega 2001/554 (mida muudeti nõukogu ühismeetmega 2006/1002).

Rahastamine ja järelevalve

Instituuti rahastavad ELi liikmesriigid, lähtudes RKT-põhisest kulude jagamise skeemist, ning seda juhivad:

  • poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK), kes teostab poliitilist järelevalvet;
  • juhatus, kes kehtestab eelarve- ja haldusnormid ning kiidab heaks instituudi tööprogrammi. (Juhatuse esimeheks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident).

Väljaanded

Instituut avaldab erinevaid väljaandeid. Tellige EUISSi meiliteated, et olla kursis uute väljaannete ilmumisega.

Üritused

EUISSi üritusi korraldatakse ELi analüütilise suutlikkuse tõhustamiseks ja ekspertide võrgustiku edendamiseks ELi välis- ja julgeolekupoliitika toetamise eesmärgil. Nende raames saavad kokku poliitikakujundajad, ELi ametnikud, akadeemikud, riiklikud eksperdid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kogu maailmast.

  • Konverentsid – umbes 100 osavõtjat, kelle hulgas on tuntud persoonid, ning mis pakuvad võimaluse erinevateks aruteludeks aktuaalsetel teemadel.
  • Seminarid – umbes 40 osavõtjat, konkreetsete teemade süvakäsitlus, sageli piirkondliku või poliitilise suunitlusega.
  • Töörühmad – umbes 20 osavõtjat. Kohtutakse korrapäraselt, et jälgida sündmusi konkreetses piirkonnas või arenguid konkreetses poliitikavaldkonnas.

Meedia

EUISS teadustöötajad esitavad korrapäraselt eksperdiarvamusi nii trüki- kui ringhäälingumeediale oluliste ELi välis- ja julgeolekuküsimuste kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks EUISSI pädevusvaldkondade kohta tutvuge palun teadustöötajate lehekülgedega või direktori leheküljega.

Kontaktandmed: 

Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut(EUISS)

Kontaktandmed

Aadress: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Faks: 
+33 1 56 89 19 31