Ευρωπαϊκή Ένωση

Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUISS)

Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUISS)

Το ινστιτούτο EUISS είναι η "δεξαμενή σκέψης" της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Συστάθηκε το 2002 στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), με σκοπό να προωθήσει τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής στα θέματα ασφαλείας της ΕΕ, την ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ και τη συζήτηση θεμάτων στρατηγικής.

Το ινστιτούτο EUISS:

  • είναι πλήρως αυτόνομο
  • πραγματοποιεί έρευνες για θέματα ασφαλείας που αφορούν την ΕΕ, ενώ λειτουργεί και ως φόρουμ συζητήσεων
  • εκπονεί αναλύσεις και προβλέψεις τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC) καθώς και στην ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας / αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ)
  • συστάθηκε με την Κοινή Δράση 2001/554 του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Δράση 2006/1002 του Συμβουλίου).

Χρηματοδότηση και εποπτεία

Το ινστιτούτο χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η κατανομή του σχετικού κόστους γίνεται με βάση το ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους. Υπεύθυνοι για τη διοίκηση του ινστιτούτου είναι

  • η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC), η οποία ασκεί την πολιτική εποπτεία,
  • και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τους δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανόνες και εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του ινστιτούτου (υπό την προεδρία της ύπατης εκπροσώπου).

Δημοσιεύσεις

Το ινστιτούτο εκδίδει διάφορες δημοσιεύσεις που απευθύνονται στη διεθνή κοινότητα στρατηγικού σχεδιασμού. Εγγραφείτε στο δίκτυο επικοινωνίαςτου EUISS για να ενημερώνεστε με ηλεκτρονικό μήνυμα κάθε φορά που εκδίδεται νέα δημοσίευση.

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις του EUISS σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ικανότητα εκπόνησης αναλύσεων της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που θα στηρίζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης. Οι εκδηλώσεις αυτές διευκολύνουν τις επαφές ανάμεσα σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων, αξιωματούχους της ΕΕ, πανεπιστημιακούς, εθνικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους ΜΚΟ απ' όλον τον κόσμο.

  • συνέδρια (γύρω στους 100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες - συζήτηση ειδικών θεμάτων)
  • σεμινάρια (γύρω στους 40 συμμετέχοντες - εις βάθος ανάλυση θεμάτων για συγκεκριμένες περιφέρειες ή πολιτικές)
  • ομάδες εργασίας (γύρω στους 20 συμμετέχοντες - τακτικές συνεδριάσεις με σκοπό την παρακολούθηση των γεγονότων σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή των εξελίξεων σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής).

Τύπος

Οι ερευνητές του EUISS σχολιάζουν τακτικά στα ΜΜΕ θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους τομείς ειδίκευσης του EUISS, επισκεφθείτε τις σελίδες για Υποτρόφους Ερευνητές (Research Fellows) ή την ιστοσελίδα του διευθυντή του Ινστιτούτου.
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας(EUISS)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Τηλ: 
+33 1 56 89 19 30
Φαξ: 
+33 1 56 89 19 31