Европейски съюз

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС)

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС)

Преглед

  • Роля: да предоставя анализи по въпроси от сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана
  • Директор: Густав Линдстрьом
  • Създаване: 2002 г.
  • Служители: 24
  • Седалище: централата е в Париж (Франция), има и бюро за връзка в Брюксел (Белгия)
  • Уебсайт: ИЕСИС

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) е агенция на ЕС, която анализира въпроси в сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана.

С какво се занимава?

Целите на ИЕСИС са:

  • да насърчава култура на обща сигурност в ЕС
  • да подпомага разработването и изпълнението на обща външна политика и политика на сигурност
  • да подкрепя изготвянето и реализирането на външна политика на ЕС
  • да участва в дебата относно стратегия за сигурност във и извън Европа.

Неговата основна задача е да извършва анализи и да организира дискусионни форуми, за да подпомогне формулирането на политиката на ЕС. При изпълнението на тази задача ИЕСИС действа и като посредник между европейските експерти и вземащите решения лица на всички равнища.

Структура

Анализаторският екип на ИЕСИС се състои от 9 постоянни старши анализатори. Тяхната работа се допълва от широка мрежа от асоциирани анализатори, младши анализатори и външни изследователи.

ИЕСИС се ръководи от съвет, председателстван от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който съставя неговите бюджетни и административни правила и одобрява работната му програма. Комитетът по политика и сигурност упражнява политически надзор, но без да накърнява интелектуалната независимост и оперативната автономия на агенцията.

Как функционира?

Агенцията предоставя експертен опит, изследвания, аналитични проучвания и брифинги на широк кръг действащи лица. Основната публикация на института е поредицата Chaillot papers, основана на целенасочени и задълбочени изследвания. ИЕСИС публикува също годишник, доклади и по-кратки резюмета и предупреждения.

ИЕСИС си сътрудничи с Европейската служба за външна дейност и Европейския колеж по сигурност и отбрана, Европейската комисия (Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“), Европейския парламент, други агенции на ЕС (Европейската агенция по отбрана, Сателитния център на Европейския съюз), както и с правителствата на страните членки.

Кой има полза от това?

Една от задачите на ИЕСИС е редовното изготвяне на публикации във връзка с въпроси и региони, които заемат централно място в работата на ЕС.

Организираните от агенцията прояви укрепват аналитичния капацитет на ЕС и помагат за формирането на общи подходи. В тези прояви участват служители на ЕС, национални експерти, представители на научните среди, лица, които вземат решения, представители на медиите и гражданското общество от държавите от Съюза, както и от останалата част на света.

Координати за връзка

Европейски институт за изследване на сигурността(ЕИИС)

Координати за връзка

Адрес

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Тел
+33 1 56 89 19 30
Факс
+33 1 56 89 19 31
Back to top