Európska únia

Spoločný podnik IIL 2 (iniciatíva pre inovačné lieky)

Spoločný podnik IIL 2 (iniciatíva pre inovačné lieky)

Prehľad

Úloha: Urýchliť vývoj liekov prostredníctvom uľahčenia otvorenej spolupráce v oblasti výskumu

Riaditeľ: Pierre Meulien

Partneri: Európska únia (zastúpená Európskou komisiou) a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA)

Rok zriadenia: 2008

Počet zamestnancov: 37

Sídlo: Brusel (Belgicko)

Webové sídlo: Spoločný podnik IIL 2

Vývoj nových liekov je zložitý, nákladný, neefektívny a časovo náročný. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) podporuje spoločný výskum s cieľom zlepšiť celý proces vývoja, zvýšiť jeho efektívnosť a rýchlejšie tak sprostredkovať pacientom lepšie a bezpečnejšie lieky.

Úlohy

Podporuje otvorenú spoluprácu vo výskume zameranú na riešenie spoločných výziev, a tým zlepšuje a urýchľuje vývoj liekov.

Financuje projekty spoločného výskumu, ktoré spájajú všetky strany zapojené do výskumu v oblasti zdravia vrátane:

  • univerzít,
  • farmaceutického priemyslu a iných odvetví,
  • malých a stredných podnikov,
  • organizácií zastupujúcich pacientov,
  • regulačných orgánov v oblasti liekov.

Tento prístup prináša výsledky v oblastiach, kde pre choroby chýba bezpečná a účinná liečba (napr. demencia) a/alebo kde sú dôsledky na verejné zdravie najväčšie (napr. diabetes, antimikrobiálna rezistencia) Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky takisto riadi projekty venované prierezovým otázkam, ako sú bezpečnosť a veľké dáta.

Štruktúra

Spoločný podnik IIL 2 je verejno-súkromným partnerstvom zriadeným ako „spoločný podnik“ medzi EÚ a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení, EFPIA. Obe strany sú rovnako zastúpené v riadiacej rade, ktorá je hlavným orgánom spoločného podniku IIL 2 s rozhodovacou právomocou. Poradnými orgánmi rady sú výbory, ktoré zastupujú vedeckú komunitu, vlády krajín EÚ a krajiny pridružené k programu Horizont 2020. K činnosti prispievajú aj skupiny zriadené na koordináciu práce spoločného podniku IIL 2 v osobitných oblastiach.

Fungovanie

Hlavné ciele a priority pre oblasti výskumu spoločného podniku IIL 2 sú uvedené v právnych predpisoch, ktorými sa iniciatíva zriaďuje, a v strategickom výskumnom programe. Z týchto dokumentov sa vychádza pri príprave ambicióznych výziev na predkladanie návrhov v osobitných oblastiach výskumu. Návrhy hodnotia nezávislí experti.

EÚ a združenie EFPIA spoločne podporia vybrané projekty. EÚ financuje partnerov, ako sú univerzity, malé a stredné podniky a organizácie pacientov. Podniky združené v EFPIA nedostávajú finančné prostriedky EÚ prostredníctvom spoločného podniku IIL 2, ale ich príspevky na projekty majú nepeňažnú povahu, napríklad bezplatne poskytnú výskumných pracovníkov alebo prístup k vybaveniu alebo zdrojom.

Kto má z činnosti osoh

  • Pacienti môžu ovplyvniť výskum rôznych chorôb. Z dlhodobého hľadiska budú mať pacienti a celá spoločnosť prínos z rýchlejšieho prístupu k lepším a bezpečnejším liekom.
  • Akademickí výskumníci a malé a stredné podniky získajú prístup k financovaniu výskumu.
  • Farmaceutické spoločnosti získajú znalosti a nástroje na zlepšenie činností v oblasti výskumu a vývoja.
  • Všetci účastníci projektu budú mať prínos z odborných znalostí ostatných partnerov a príležitosť pretaviť vedecké objavy do praktických nástrojov a tým posunúť vývoj liekov vpred.
Kontaktné údaje

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktné údaje

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top