Unia Europejska

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 (inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków)

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 (inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków)

Informacje ogólne

Rola: Przyspieszać opracowywanie leków poprzez ułatwienie otwartej współpracy w dziedzinie badań

Dyrektor: Pierre Meulien

Partnerzy: Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską) i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Rok powstania: 2008

Liczba pracowników: 37

Siedziba: Bruksela (Belgia)

Strona internetowa: Wspólne przedsięwzięcie IMI 2

Opracowywanie nowych lekarstw jest trudne, kosztowne i nieefektywne i czasochłonne. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (wspólne przedsięwzięcie IMI 2) wspiera współpracę badawczą w celu udoskonalenia całego procesu opracowywania leków i zwiększenia jego skuteczności, a tym samym zapewnienia pacjentom dostępu do lepszych i bezpieczniejszych leków.

Zakres działalności

IMI ulepsza i przyspiesza opracowywanie leków dzięki wspieraniu otwartej współpracy w dziedzinie badań naukowych skoncentrowanych na wspólnych wyzwaniach.

Przedsiębiorstwo finansuje projekty badawcze realizowane w ramach współpracy wszystkich stron zaangażowanych w badania w dziedzinie zdrowia. Są to między innymi:

  • uczelnie wyższe
  • przemysł farmaceutyczny i inne branże
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • organizacje pacjentów
  • urzędy regulacyjne zajmujące się lekami.

Takie podejście sprawdza się w przypadku chorób, na które brakuje bezpiecznych i efektywnych leków (np. demencje) lub które mają największy wpływ na zdrowie publiczne (np. cukrzyca, oporność przeciwdrobnoustrojowa). Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych realizuje również projekty przekrojowe, np. w dziedzinie bezpieczeństwa medycyny i dużych zbiorów danych.

Struktura

Wspólne przedsięwzięcie IMI 2 jest partnerstwem publiczno-prywatnym, zorganizowanym jako „wspólne przedsięwzięcie” między UE a Europejską Federację Przemysłu Farmaceutycznego – EFPIA. UE i EFPIA są w równym stopniu reprezentowane w zarządzie IMI 2, który jest głównym organem zarządczym przedsięwzięcia. Zarządowi doradzają komitety, w skład których wchodzą przedstawiciele społeczności naukowej, rządów państw UE i krajów stowarzyszonych programu Horyzont 2020. Informacje zwrotne zapewniają też zespoły powołane do koordynowania prac IMI 2 w różnych obszarach.

Metody działania

Najważniejsze cele i priorytetowe obszary badawcze określono w aktach prawnych ustanawiających IMI 2 oraz w strategicznym programie badawczym. W oparciu o te dokumenty IMI 2 organizuje zaproszenia do składania wniosków dotyczące konkretnych obszarów badań. Wnioski są następnie oceniane przez niezależnych ekspertów.

Projekty wybrane do realizacji otrzymują wsparcie zarówno z UE, jak i od EFPIA. Fundusze unijne trafiają do partnerów, czyli uczelni wyższych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pacjentów. Firmy należące do EFPIA nie otrzymują żadnego finansowania ze środków unijnych za pośrednictwem wspólnego przedsięwzięcia IMI 2, ale wnoszą wkład rzeczowy do projektów, np. udostępniając czas zatrudnionych przez siebie naukowców lub infrastrukturę i zasoby.

Korzyści

  • Pacjenci mogą wpływać na badania naukowe związane z ich chorobą; w dłuższej perspektywie pacjenci i ogół społeczeństwa odczują korzyści związane z szybkim dostępem do lepszych i bezpieczniejszych leków.
  • Naukowcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do funduszy na badania naukowe.
  • Firmy farmaceutyczne uzyskują wiedzę i narzędzia, które pomagają im doskonalić ich działalność naukowo-badawczą.
  • Wszyscy uczestnicy projektów korzystają z fachowej wiedzy innych partnerów oraz z możliwości przekształcania odkryć naukowych w przydatne narzędzia, co jest podstawą postępu medycyny.
Dane kontaktowe

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Dane kontaktowe

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top