Eiropas Savienība

Kopuzņēmums IMI2 (inovatīvu zāļu ierosme)

Kopuzņēmums IMI2 (inovatīvu zāļu ierosme)

Īss apraksts

Uzdevums: veicināt zāļu izstrādi, sekmējot atklātu sadarbību pētniecībā

Direktors: Pjērs Molijens (Pierre Meulien)

Partneri: Eiropas Savienība (ko pārstāv Eiropas Komisija) un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA)

Dibināšanas gads: 2008. g.

Darbinieku skaits: 37

Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)

Tīmekļa vietne: Kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (kopuzņēmums IMI 2)

Jaunu zāļu izstrāde ir sarežģīta, dārga, neefektīva un laikietilpīga. Kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI 2) atbalsta kopīgus pētījumus, lai uzlabotu visu izstrādes procesu un padarītu to efektīvāku, sniedzot pacientiem ātrāku piekļuvi labākām un drošākām zālēm.

Ko šī iestāde dara?

Kopuzņēmums uzlabo un paātrina zāļu izstrādi, uzturot atvērtu sadarbību pētniecības jomā un risinot kopīgas problēmas.

Tas finansē kopīgus pētniecības projektus, apvienojot visas veselības aizsardzības pētījumos iesaistītās personas, jo īpaši:

  • augstskolas,
  • farmācijas nozari un citas nozares,
  • mazos un vidējos uzņēmumus,
  • pacientu organizācijas,
  • zāles reglamentējošās iestādes.

Šī pieeja ir rezultatīva attiecībā uz slimībām, kam nav drošu un efektīvu ārstēšanas metožu, (piem., demence) un/vai tad, kad ietekme uz sabiedrības veselību ir ļoti liela (piem., diabēts, mikrobu rezistence). Kopuzņēmums ierosmei novatorisku zāļu jomā īsteno arī projektus transversālos jautājumos, tādos ka zāļu drošums un lielie dati.

Struktūra

Kopuzņēmums IMI2 ir publiskā un privātā sektora partnerība starp Eiropas Savienību un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federāciju (EFPIA). Abi partneri ir vienādi pārstāvēti valdē, kas ir kopuzņēmuma IMI2 galvenais lēmējorgāns. Valdi konsultē konsultatīvās komitejas, kas pārstāv zinātnieku aprindas, ES dalībvalstu valdības un valstis, kas piedalās programmā “Apvārsnis 2020”. Savu ieguldījumu arī sniedz grupas, kas koordinē kopuzņēmuma darbu atsevišķās specifiskās darbības jomās.

Kā šī iestāde strādā?

Kopuzņēmuma IMI2 galvenie mērķi un prioritārās pētījumu jomas izklāstītas regulā, ar kuru ieviesta šī ierosme, un stratēģiskajā pētījumu programmā. Kopuzņēmums pamatojas uz šiem dokumentiem, kad tas izsludina uzaicinājumus iesniegt konkurētspējīgus priekšlikumus par specifiskām pētniecības tēmām. Priekšlikumus vērtē neatkarīgi eksperti.

Izraudzītos projektus kopīgi finansē ES un EFPIA. ES piešķir finansējumu tādiem partneriem kā universitātes, mazie un vidējie uzņēmumi un pacientu organizācijas. EFPIA ietilpstoši uzņēmumi ar kopuzņēmuma IMI2 starpniecību nesaņem nekādu ES finansējumu, bet sniedz savu ieguldījumu projektos “graudā”, piemēram, to rīcībā par velti norīko zinātniekus vai nodrošina piekļuvi iekārtām vai resursiem.

Kas ir ieguvēji?

  • Pacienti — var ietekmēt zinātniskos pētījumus par viņu slimībām, un ilgtermiņā pacienti un visa sabiedrība, jo ātrāk būs pieejamas drošākas un kvalitatīvākas zāles.
  • Zinātnieki un mazie un vidējie uzņēmumi — var saņemt finansējumu pētījumiem.
  • Farmācijas uzņēmumi — iegūst zināšanas un rīkus, kas ļaus uzlabot pētnieciskās un izstrādes darbības.
  • Visi ierosmes dalībnieki — izmanto pārējo partneru zinātību un var pārveidot zinātniskos atklājumus noderīgos rīkos un tādējādi panākt virzību zāļu izstrādē.
Kontaktinformācija

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktinformācija

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Ta-lr
+32 2 221 81 81
Back to top