Europos Sąjunga

II NVI bendroji įmonė (naujoviškų vaistų iniciatyva)

II NVI bendroji įmonė (naujoviškų vaistų iniciatyva)

Apžvalga

Vaidmuo: paspartinti vaistų kūrimą sudarant palankesnes sąlygas atviram bendradarbiavimui mokslinių tyrimų srityje

Direktorius: Pierre Meulien

Partneriai: Europos Sąjunga (jai atstovauja Europos Komisija) ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA)

Įsteigta: 2008 m.

Darbuotojų skaičius: 37

Vieta: Briuselis (Belgija)

Interneto svetainė: II NVI bendroji įmonė (II NVI BĮ)

Naujų vaistų kūrimas yra sunkus, brangus, daug išteklių reikalaujantis ir ilgai trunkantis procesas. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (II NVI bendroji įmonė) remia bendrai vykdomus mokslinius tyrimus siekdama patobulinti visą kūrimo procesą ir padaryti jį veiksmingesnį bei suteikti pacientams galimybę greičiau gauti geresnių ir saugesnių vaistų.

Veikla

Ji gerina ir paspartina vaistų kūrimą remdama atvirą bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje sprendžiant bendrus uždavinius.

Ji finansuoja bendrus mokslinių tyrimų projektus, kurie suburia visas su sveikatos srities moksliniais tyrimais susijusias šalis, įskaitant:

  • universitetus,
  • farmacijos ir kitus pramonės sektorius,
  • mažąsias ir vidutines įmones,
  • pacientų organizacijas,
  • vaistų reguliavimo institucijas.

Laikantis šio principo, pasiekiama rezultatų srityse, kuriose trūksta saugių, veiksmingų gydymo būdų (pvz., demencija) ir (arba) kuriose poveikis visuomenės sveikatai didžiausias (pvz., diabetas, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms). Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė taip pat vykdo projektus, susijusius su kompleksiniais klausimais, tokiais kaip vaistų sauga ir dideli duomenų rinkiniai.

Struktūra

II NVI BĮ yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Ji įsteigta kaip bendroji ES ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) įmonė. Joms abiem vienodai atstovaujama valdyboje – tai pagrindinis II NVI BĮ sprendimus priimantis organas. Valdybai pataria komitetai, kuriuose atstovaujama mokslininkų bendruomenei, ES vyriausybėms ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotosioms šalims. Jai padeda ir grupės, įsteigtos koordinuoti II NVI BĮ veiklos konkrečiose teminėse srityse.

Veiklos būdai

II NVI BĮ pagrindiniai tikslai ir prioritetinės mokslinių tyrimų sritys išdėstyti teisės akte, kuriuo įsteigiama iniciatyva, ir strateginėje mokslinių tyrimų darbotvarkėje. Jais remiamasi skelbiant konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus konkrečiomis mokslinių tyrimų temomis. Pasiūlymus vertina nepriklausomi ekspertai.

Atrinktus projektus drauge remia ES ir EFPIA. ES lėšų skiriama partneriams, pavyzdžiui, universitetams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pacientų organizacijomis. EFPIA įmonės ES lėšų iš II NVI BĮ negauna, tačiau prie projektų jos prisideda nepiniginiais įnašais, pvz., skiria savo tyrėjų laiką arba suteikia galimybę naudotis savo infrastruktūra ar ištekliais.

Nauda

  • Pacientai gali prisidėti prie savo ligų mokslinių tyrimų; ilgainiui ir jiems, ir visai visuomenei bus naudinga galimybė greičiau gauti geresnių, saugesnių vaistų.
  • Mokslininkai ir mažosios ir vidutinės įmonės įgyja galimybę gauti moksliniams tyrimams skirtų lėšų.
  • Farmacijos bendrovės įgyja žinių ir priemonių, kad galėtų gerinti savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
  • Visiems projektų dalyviams naudinga kitų partnerių patirtis ir galimybė mokslinius atradimus paversti naudingomis priemonėmis, tokiu būdu darant pažangą vaistų kūrimo srityje.
Kontaktiniai duomenys

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktiniai duomenys

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top