an tAontas Eorpach

Comhghnóthas IMI 2 (an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach)

Comhghnóthas IMI 2 (an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach)

Forbhreathnú

Ról: Feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar leigheasra a fhorbairt trí chomhoibriú oscailte a éascú i réimse an taighde

Stiúrthóir: Pierre Meulien

Comhpháirtithe: An tAontas Eorpach (faoi ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh) agus Cónaidhm Eorpach na dTionscal agus na gComhlachas Cógaisíochta (EFPIA)

Bliain a bhunaithe: 2008

Líon foirne: 37

Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)

Suíomh gréasáin: Comhghnóthas IMI 2

Próiseas casta, costasach, neamhéifeachtúil, fadálach é leigheasra nua a fhorbairt. Tugann Comhghnóthas an Tionscnaimh um Leigheasra Nuálach (Comhghnóthas IMI 2) tacaíocht do thaighde comhoibríoch d'fhonn próiseas na forbartha ina iomláine a dhéanamh níos fearr agus níos éifeachtúla ionas go mbeidh fáil níos gasta ag othair ar leigheasanna atá níos fearr agus níos sábháilte.

A ndéanann sé

Déantar forbairt leigheasra a fheabhsú agus a luathú a bhuí leis an tacaíocht a thugann IMI do chomhoibriú oscailte i réimse an taighde d'fhonn dul i ngleic leis na dúshláin choiteanna atá ag na páirtithe éagsúla.

Maoiníonn sé tionscadail chomhoibríocha taighde ina dtugtar le chéile páirtithe de gach cineál a bhfuil baint acu le taighde ar an tsláinte, mar shampla:

  • ollscoileanna
  • tionscal na cógaisíochta agus tionscail eile nach é
  • fiontair bheaga agus mheánmhéide
  • eagraíochtaí othar
  • rialtóirí leigheasra.

Is fónta an cur chuige é seo go háirithe i dtaobh na ngalar sin nach bhfuil cóireálacha sábháilte éifeachtacha ar fáil dóibh (e.g. néaltrú) nó a bhfuil tionchar mór acu ar shláinte an phobail (e.g. diaibéiteas, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha). Ina theannta sin, bíonn an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach i mbun tionscadail atá dírithe ar shaincheisteanna leathana ar nós sábháilteacht leigheasra agus úsáid mórshonraí.

Struchtúr

Comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é Comhghnóthas IMI 2 a bunaíodh mar chomhghnóthas idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm Eorpach na dTionscal agus na gComhlachas Cógaisíochta (EFPIA). Tá an líon céanna ionadaithe ag gach aon acu ar an mBord Rialaithe, an bord a dhéanann na cinntí is tábhachtaí i ndáil le Comhghnóthas IMI 2. Éisteann an bord le comhairle coistí éagsúla a dhéanann ionadaíocht do lucht eolaíochta, rialtais na mBallstát agus na tíortha atá bainteach le Fís 2020. Ina theannta sin, faightear tuairimí ó na grúpaí a chuirtear ar bun chun comhordú a dhéanamh ar obair Chomhghnóthas IMI 2 i réimsí ar leith.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá na príomhspriocanna atá ag Comhghnóthas IMI agus na réimsí taighde is tábhachtaí dó leagtha síos sa reachtaíocht lenar cuireadh an tionscnamh ar bun agus sa Chlár Straitéiseach Taighde. Is orthu sin a bhraitheann an comhghnóthas nuair a sheolann sé glaonna iomaíocha ar thograí i dtaca le topaicí sonracha taighde. Déanann saineolaithe neamhspleácha meastóireacht ar na tograí a chuirtear faoina bhráid.

Is iad an tAontas Eorpach agus EFPIA le chéile a mhaoiníonn na tionscadail a roghnaítear. Faigheann ollscoileanna, fiontair bheaga agus mheánmhéide agus eagraíochtaí othar maoiniú ón Aontas Eorpach. Ní fhaigheann na cuideachtaí atá in EFPIA maoiniú ón Aontas Eorpach trí Chomhghnóthas IMI 2, seachas sin déanann siad ranníocaíochtaí comhchineáil leis na tionscadail, trína dtaighdeoirí féin a chur ar fáil nó rochtain ar shaoráidí nó acmhainní a sholáthar mar shampla.

Iad sin a bhaineann leas as

  • Is féidir le hothair tionchar a bheith acu ar an taighde atá á dhéanamh ar a riocht sláinte: san fhadtéarma bainfidh othair agus an tsochaí i gcoitinne tairbhe as fáil níos gasta a bheith acu ar leigheasra atá níos fearr agus níos sábháilte.
  • Tugtar deis do thaighdeoirí acadúla agus do fhiontair bheaga agus mheánmhéide maoiniú a fháil i gcomhair taighde.
  • Faigheann cuideachtaí cógaisíochta eolas agus uirlisí lenar féidir leo feabhas a chur ar an taighde agus forbairt a dhéanann siad.
  • Baineann rannpháirtithe uile na dtionscadal tairbhe as saineolas na gcomhpháirtithe eile agus as an deis fionnachtana eolaíochta a iompú ina n-uirlisí fónta, agus cuirtear forbairt leigheasra chun cinn dá réir sin.
Sonraí teagmhála

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Sonraí teagmhála

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Teileafón
+32 2 221 81 81
Back to top