Euroopan Unioni

IMI2-yhteisyritys (innovatiiviset lääkkeet)

IMI2-yhteisyritys (innovatiiviset lääkkeet)

Perustiedot

Tehtävä: edistää lääkkeiden kehittämisessä tarvittavaa avointa tutkimusyhteistyötä

Johtaja: Pierre Meulien

Yhteistyökumppanit: Euroopan unioni (jota edustaa Euroopan komissio) ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA)

Perustettu: 2008

Henkilöstömäärä: 37

Toimipaikka: Bryssel, Belgia

Verkkosivusto: IMI 2 Joint Undertaking (IMI2 JU)

Uusien lääkkeiden kehittäminen on vaikeaa, kallista, tehotonta ja hidasta. Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyritys (IMI2) tukee tutkimusyhteistyötä ja siten tehostaa lääkkeiden kehittämisprosessia, jotta potilaat saavat pikemmin käyttöönsä entistä parempia ja turvallisempia lääkkeitä.

Tehtävät

IMI tukee lääkealan yhteisten ongelmien ratkaisemisessa tarvittavaa avointa tutkimusyhteistyötä, joka parantaa ja nopeuttaa lääkkeiden kehittämistä.

Se rahoittaa tutkimusyhteistyöhankkeita, joihin osallistuu kaikkia terveysalan tutkimuksen osapuolia, joita ovat esimerkiksi

  • korkeakoulut ja yliopistot
  • lääketeollisuus ja muut teollisuudenalat
  • pienet ja keskisuuret yritykset
  • potilasjärjestöt
  • lääketieteen sääntelyviranomaiset.

Yhteistyö on osoittautunut tulokselliseksi aloilla, joilta puuttuu turvallisia ja tehokkaita hoitokeinoja (esim. dementia) ja/tai jotka ovat kansanterveyden kannalta erityisen merkittäviä (esim. diabetes, mikrobilääkeresistenssi). Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyritys on myös käynnistänyt hankkeita, jotka liittyvät monialaisiin kysymyksiin, kuten lääkkeiden turvallisuuteen ja massadataan.

Rakenne

IMI2-yhteisyrityksessä on kyse julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuudesta, jonka osapuolina ovat EU ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA). Ne molemmat ovat tasapuolisesti edustettuina hallintoneuvostossa, joka on IMI-yhteisyrityksen tärkein päätöksentekoelin. Hallintoneuvostoa avustavat tieteellinen komitea sekä ryhmät, joissa on EU-maiden sekä Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvien maiden edustajia. Lisäksi se saa tukea yhteisyrityksen eri alojen koordinointiryhmiltä

Toiminta

IMI2-yhteisyrityksen päätavoitteet ja keskeiset tutkimusalat on määritelty sen perustamisasetuksessa ja strategisessa tutkimusohjelmassa. Niiden mukaisesti yhteisyritys järjestää kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä eri tutkimusaiheista. Riippumattomat asiantuntijat arvioivat ehdotukset.

Sekä EU että EFPIA tukevat rahoitettaviksi valittuja hankkeita. EU:n rahoitus kohdennetaan korkeakoulujen, pienten ja keskisuurten yritysten ja potilasjärjestöjen kaltaisille yhteistyökumppaneille. EFPIAn jäseninä olevat lääkeyhtiöt eivät saa EU-rahoitusta IMI2-yhteisyrityksen kautta. Ne osallistuvat hankkeisiin antamalla niiden käyttöön esimerkiksi tutkijoidensa työaikaa tai tarjoamalla pääsyn tutkimustiloihinsa ja antamalla hyödyntää tutkimusresurssejaan.

Hyötyjät

  • Potilaat voivat vaikuttaa sairautensa tutkimukseen. Pidemmällä aikavälillä potilaat ja koko yhteiskunta hyötyvät siitä, että paremmat ja turvallisemmat lääkkeet ovat nopeammin käytettävissä.
  • Tutkijat ja pk-yritykset voivat saada tutkimusrahoitusta.
  • Lääkeyhtiöt saavat käyttöönsä uutta tietoa ja välineitä, jotka auttavat niitä tutkimus- ja kehitystyössä.
  • Kaikki hankkeen osanottajat hyötyvät toistensa asiantuntemuksesta ja mahdollisuudesta kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuvia uusia menetelmiä ja uusia lääkkeitä.
Yhteystiedot

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Yhteystiedot

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

P.
+32 2 221 81 81
Back to top