Euroopa Liit

Ühisettevõte IMI 2 (innovatiivsete ravimite algatus)

Ühisettevõte IMI 2 (innovatiivsete ravimite algatus)

Ülevaade

Ülesanne: edendada ravimite väljatöötamist, hõlbustades avatud koostööd teadusuuringute vallas.

Direktor: Pierre Meulien

Partnerid: Euroopa Liit (keda esindab Euroopa Komisjon) ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA)

Asutatud: 2008

Töötajate arv: 37

Asukoht: Brüssel (Belgia)

Veebisait: IMI 2. ühisettevõte (ühisettevõte IMI 2)

Uute ravimite väljatöötamine on keeruline, kulukas, aeganõudev ja annab vähe reaalseid tulemusi. Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) 2. ühisettevõte toetab teaduskoostööd, et täiustada ravimite väljatöötamise protsessi ja muuta see tulemuslikumaks. Nii jõuavad paremad ja ohutumad ravimid kiiremini patsientideni.

Tegevusvaldkonnad

Ühisettevõte parandab ja kiirendab ravimite väljatöötamist, toetades avatud koostööd teadusuuringute vallas, et teadlased saaksid ühiselt töötada peamiste probleemide kallal.

Selleks rahastatakse teadusalaseid koostööprojekte, millesse on kaasatud kõik tervisealaste teadusuuringute osapooled, sh:

  • ülikoolid,
  • ravimi- ja muude tööstusharude ettevõtted,
  • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted,
  • patsientide organisatsioonid,
  • ravimialaseid õigusakte väljatöötavad inimesed.

See koostöövorm annab häid tulemusi selliste haiguste puhul, mille jaoks on vähe ohutuid ja hästitoimivaid ravivõimalusi (nt dementsus) ja/või mille mõju rahvatervisele on väga suur (nt diabeet ja ravimiresistentsus). Innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõttel on projekte ka sellistes laiahaardelistes valdkondades nagu ravimiohutus ja suurandmed.

Struktuur

Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte on avaliku ja erasektori partnerlus Euroopa Liidu ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liidu (EFPIA) vahel. Mõlemad partnerid on võrdselt esindatud ühisettevõtte peamises otsustusorganis, milleks on haldusnõukogu. Haldusnõukogu nõustavad teadlaskonna, ELi liikmesriikide valitsuste ning teadusprogrammis Horisont 2020 osalevate riikide esindajatest koosnevad komisjonid. Oma panuse annavad ka töörühmad, kelle ülesandeks on koordineerida ühisettevõtte tegevust konkreetsetes teemavaldkondades.

Töömeetodid

Ühisettevõtte peamised eesmärgid ning esmatähtsad uurimisvaldkonnad on kindlaks määratud innovatiivsete ravimite algatuse aluseks olevates õigusaktides ning strateegilises teadusuuringute kavas. Nendest lähtuvalt korraldab ühisettevõte projektikonkursse konkreetsetes uurimisvaldkondades. Projektide ettepanekuid hindavad sõltumatud eksperdid.

Väljavalitud projekte rahastavad ühiselt Euroopa Liit ja EFPIA. ELi rahalisi vahendeid kasutatakse ülikoolide, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja patsientide organisatsioonide toetamiseks. EFPIAsse kuuluvad ettevõtted Euroopa Liidult rahalist toetust ei saa, kuid panustavad projektidesse ise mitterahaliselt, näiteks oma teadlaste tööajaga või pakkudes võimalust kasutada oma töövahendeid ja seadmeid.

Kasusaajad

  • Patsiendid saavad kaasa aidata oma haiguste teaduslikule uurimisele ning pikemas perspektiivis jõuavad paremad ja ohutumad ravimid kiiremini nende ja teiste ühiskonnaliikmeteni.
  • Teadlased ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad taotleda rahalist toetust oma teadustööle.
  • Ravimifirmad saavad kasutada oma teadus- ja arendustööks vajalikke teadmisi ja töövahendeid.
  • Kõik projektides osalevad inimesed saavad õppida teiste partnerite teadmistest ja kogemustest ning viia teadusavastused praktiliste rakendusteni, mille tulemuseks on uued ja paremad ravimid.
Kontaktandmed

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktandmed

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top