Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινή Επιχείρηση ΠΚΦ2 (Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα)

Κοινή Επιχείρηση ΠΚΦ2 (Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα)

Σύντομη παρουσίαση

Ρόλος: να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη φαρμάκων μέσω της διευκόλυνσης της ανοικτής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας

Διευθυντής: Pierre Meulien

Εταίροι: η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA)

Έτος ίδρυσης: 2008

Αριθμός υπαλλήλων: 37

Έδρα: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ιστότοπος: IMI 2 Joint Undertaking (IMI2 JU)

Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι ένα δύσκολο, δαπανηρό, μη αποδοτικό και χρονοβόρο εγχείρημα. Η Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα» στηρίζει τη συνεργατική έρευνα με στόχο να βελτιωθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη όλη η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, ώστε οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα.

Τι κάνει

Βελτιώνει και επιταχύνει την ανάπτυξη φαρμάκων υποστηρίζοντας την ανοικτή συνεργασία στον τομέα της έρευνας με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Χρηματοδοτεί συνεργατικά ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς του τομέα της έρευνας για την υγεία, όπως:

  • πανεπιστήμια
  • φαρμακευτικές και άλλες βιομηχανίες
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • οργανώσεις ασθενών
  • φαρμακευτικοί ρυθμιστικοί φορείς.

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές αγωγές (π.χ. άνοια) ή/και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία (π.χ. διαβήτης, μικροβιακή αντοχή). Στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα» υλοποιούνται επίσης έργα με αντικείμενο οριζόντια θέματα, όπως η ασφάλεια των φαρμάκων και τα μεγάλα δεδομένα.

Δομή

Η ΚΕ ΠΚΦ2 είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε ως «κοινή επιχείρηση» μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA). Και τα δύο μέρη εκπροσωπούνται ισότιμα στο διοικητικό συμβούλιο, που είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΚΕ ΠΚΦ2. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από συμβουλευτικές επιτροπές που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα, τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Συμμετέχουν επίσης ομάδες που έχουν συσταθεί για να συντονίζουν το έργο της ΚΕ ΠΚΦ2 σε συγκεκριμένους τομείς.

Πώς λειτουργεί

Οι κυριότεροι στόχοι και οι ερευνητικοί τομείς προτεραιότητας της ΚΕ ΠΚΦ2 καθορίζονται στη νομοθετική πράξη για τη σύσταση της πρωτοβουλίας και στο Στρατηγικό Θεματολόγιο για την Έρευνα.Εκεί βασίζονται και οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα. Οι προτάσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες

Τα έργα που επιλέγονται στηρίζονται από κοινού από την ΕΕ και την EFPIA. Η χρηματοδότηση της ΕΕ διατίθεται σε εταίρους όπως πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις ασθενών. Οι εταιρείες της EFPIA δεν λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω της ΚΕ ΠΚΦ2 αλλά συνεισφέρουν σε είδος σε ορισμένα έργα, π.χ. παραχωρούν τον χρόνο των ερευνητών τους ή παρέχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή πόρους.

Ποιοι ωφελούνται

  • Οι ασθενείς, καθώς μπορούν να στρέψουν το ενδιαφέρον των ερευνητών στην ασθένειά τους· μακροπρόθεσμα, τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία γενικότερα θα ωφεληθούν από την ταχύτερη πρόσβαση σε καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα.
  • Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση για έρευνα.
  • Οι φαρμακευτικές εταιρείες αποκτούν γνώσεις και εργαλεία για τη βελτίωση των ερευνητικών και αναπτυξιακών τους δραστηριοτήτων.
  • Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο ωφελούνται από την εμπειρογνωσία των άλλων εταίρων και από τις δυνατότητες μετατροπής των επιστημονικών ανακαλύψεων σε χρήσιμα εργαλεία, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη φαρμάκων.
Στοιχεία επικοινωνίας

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Στοιχεία επικοινωνίας

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Τηλ
+32 2 221 81 81
Back to top