Evropská unie

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Přehled

Úloha: Pokročit ve vývoji léčiv usnadněním otevřené spolupráce ve výzkumu

Ředitel: Pierre Meulien

Partneři: Evropská unie (zastoupená Evropskou komisí) a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

Rok zřízení: 2008

Počet zaměstnanců: 37

Sídlo: Brusel (Belgie)

Internetové stránky: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Vývoj nových léčivých přípravků je složitý, nákladný a časově náročný. Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IIL 2) podporuje výzkum založený na spolupráci, jehož cílem je vylepšit a zefektivnit celý proces vývoje a umožnit tak pacientům rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům.

Náplň činnosti

Společný podnik optimalizuje a urychluje vývoj léčiv, a to podporou otevřené spolupráce ve výzkumu, jíž by se měly řešit společné problémy.

Financuje výzkumné projekty založené na spolupráci, které propojují všechny strany zapojené do zdravotnického výzkumu, včetně:

  • univerzit
  • farmaceutického průmyslu a jiných odvětví
  • malých a středních podniků
  • sdružení pacientů
  • regulačních orgánů v lékařství

Tento přístup přináší výsledky v případech, kdy chybí bezpečná a účinná léčba (např. u pacientů s demencí) nebo kdy má onemocnění značný dopad na veřejné zdraví (např. v případě cukrovky či rezistence vůči antimikrobiálním látkám). Společný podnik rovněž realizuje projekty týkající se průřezových otázek dotýkajících se mnoha oblastí, jako je bezpečnost léků či nakládání s daty velkého objemu.

Struktura

Společný podnik IIL 2 je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a byl zřízen jako „společný podnik“ mezi EU a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Oba subjekty jsou zastoupeny rovnoměrně ve správní radě, která je hlavním rozhodovacím orgánem společného podniku a která konzultuje výbory zastupující vědeckou komunitu a členské státy EU a země, jež jsou zapojeny do programu Horizont 2020. Poradenství poskytují rovněž skupiny vytvořené za účelem koordinace společného podniku IIL 2 v konkrétních oblastech.

Způsob fungování

Nejdůležitější cíle společného podniku a prioritní oblasti výzkumu jsou stanoveny v právních předpisech, které iniciativu zřídily, a ve strategickém plánu výzkumu. Z nich pracovníci společného podniku vycházejí, když zveřejňují výzvy k předkládání návrhů týkajících se konkrétních témat výzkumu. Návrhy pak vyhodnocují nezávislí odborníci.

Výsledné projekty podporují společně EU a EFPIA. Finanční prostředky EU mohou získat například univerzity, malé a střední podniky či sdružení pacientů. Partneři EFPIA nedostávají z EU žádné finanční prostředky, poskytují však na projekty věcné příspěvky, například v podobě času svých výzkumných pracovníků nebo přístupu ke svým zařízením a zdrojům.

Pro koho znamená přínos

  • Pacienti mohou ovlivnit výzkum různých nemocí. V dlouhodobém horizontu získají oni i celá společnost rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům.
  • Výzkumní pracovníci a malé a střední podniky mají díky IIL přístup k finančním prostředkům.
  • Farmaceutické společnosti získají zkušenosti a nástroje ke zlepšení výzkumu a vývoje.
  • Všichni účastníci projektu budou těžit ze zkušeností ostatních partnerů a dostanou možnost převést vědecké poznatky do podoby užitečných nástrojů a zlepšit tak vývoj léčiv.
Kontaktní údaje

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktní údaje

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top