Европейски съюз

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“

Преглед

Роля: Да ускорява разработването на лекарствени продукти, като улеснява открито сътрудничество в научните изследвания

Директор: Пиер Мьолиен

Партньори: Европейският съюз (представляван от Европейската комисия) и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

Година на създаване: 2008

Брой на служителите: 37

Местоположение: Брюксел (Белгия)

Уебсайт: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ (съвместно предприятие „ИИЛ 2“)

Разработването на нови лекарствени продукти е трудно, скъпо, неефективно и отнема време. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ („ИИЛ 2“) подкрепя сътрудничеството в научните изследвания с цел подобряване на цялостния процес по разработване и повишаване на неговата ефективност, като по този начин на пациентите се дава достъп до по-добри и по-безопасни лекарства.

С какво се занимава

Инициативата за иновативни лекарства подобрява и ускорява разработването на лекарствени продукти, като подкрепя откритото сътрудничество в научните изследвания в отговор на общи предизвикателства.

Чрез нея се финансират съвместни изследователски проекти, които обединяват всички страни, участващи в научните изследвания в областта на здравеопазването, включително:

  • университети,
  • фармацевтичната и други индустрии,
  • малки и средни предприятия,
  • организации на пациенти,
  • регулаторни органи в областта на лекарствените продукти.

Този подход дава резултати в области, в които липсва безопасно и ефективно лечение (например деменция) и/или в които ефектът върху общественото здравеопазване е най-голям (например диабет, антимикробна резистентност). Съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ също така ръководи проекти по междусекторни въпроси, като безопасност на лекарствата и големи информационни масиви.

Структура

„ИИЛ2“ е публично-частно партньорство, създадено като „съвместно предприятие“ на ЕС и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации EFPIA. И двете страни са представени еднакво в управителния съвет, основният орган за вземане на решения в съвместното предприятие „ИИЛ2“. Управителният съвет се допитва до комитети, представляващи научната общност, правителствата на страните от ЕС и страни, асоциирани с „Хоризонт 2020“. Становища предоставят и групи, създадени за координиране на работата на съвместното предприятие „ИИЛ2“ в конкретни тематични области.

Как функционира

Основните цели и приоритетните области за научни изследвания на „ИИЛ 2“ са определени в законодателството, с което е създадена инициативата, и в програмата за стратегически научни изследвания. Въз основа на тях се отправят конкурентни покани за представяне на предложения по конкретни изследователски теми. Предложенията се оценяват от независими експерти.

Съответните проекти се подкрепят съвместно от ЕС и EFPIA. Финансирането от ЕС се предоставя на партньори, като университети, малки и средни предприятия и пациентски организации. Свързани с EFPIA компании не получават никакво финансиране от ЕС чрез съвместното предприятие „ИИЛ2“, но участват в проекти „в натура“, например като поставят на тяхно разположение безплатно свои изследователи или предоставят достъп до ресурси или съоръжения.

Кой има полза от това

  • Пациентите — могат да оказват влияние върху научните изследвания на техните заболявания; в дългосрочен план те и обществото като цяло могат да се възползват от по-бърз достъп до по-добри и по-безопасни лекарства.
  • Научните работници и малките и средни предприятия — получават достъп до финансиране за научни изследвания.
  • Фармацевтичните компании — получават знания и инструменти за подобряване на своите научноизследователски и развойни дейности.
  • Всички участници в проекти — възползват се от експертния опит на други партньори и от възможността да превърнат научни открития в полезни инструменти, като по този начин ускоряват разработването на лекарства.
Координати за връзка

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Координати за връзка

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Тел
+32 2 221 81 81
Back to top