Európska únia

Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA)

Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA)

Prehľad

 • Úloha: GSA zodpovedá za verejné záujmy, pokiaľ ide o európske globálne navigačné satelitné systémy (GNSS), systémy Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) a systém Galileo.
 • Riaditeľ: Carlo des Dorides
 • Partneri: Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA)
 • Rok vzniku: 2004
 • Zamestnanci: 121
 • Sídlo: Praha (Česká republika)
 • Webové sídlo: GSA

Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) podporuje cieľ EÚ, ktorým je maximalizovať návratnosť investícií do globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), pokiaľ ide o:

 • prínosy pre používateľov,
 • hospodársky rast,
 • konkurencieschopnosť.

Úlohy

Zabezpečuje, aby Európa splnila svoje ciele v oblasti GNSS a aby verejnosť čo najviac profitovala zo systému Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) a systému Galileo.

Jej hlavné úlohy sú:

 • riadenie poskytovania služieb EGNOS a Galileo,
 • zabezpečenie služieb založených na; GNSS, ktoré reagujú na potreby používateľov,
 • zlepšenie služieb a infraštruktúry GNSS.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov GSA:

Štruktúra

Riadiaci tím GSA pod vedením výkonného riaditeľa sa zodpovedá správnej rade, ktorá má týchto členov:

 • zástupcovia všetkých krajín EÚ,
 • pozorovateľ zastupujúci Európsku vesmírnu agentúru,
 • predstaviteľ Európskej komisie,
 • nehlasujúci zástupca Európskeho parlamentu,
 • pozorovateľ zastupujúci vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V rámci agentúry funguje aj Rada pre bezpečnostnú akreditáciu s podobnou štruktúrou.

Fungovanie

Správna rada schvaľuje svoj ročný pracovný program založený na stratégii stanovenej Výborom pre európske programy GNSS. Podľa podrobných dohôd o delegovaní Európska komisia deleguje zodpovednosť za vykonávanie osobitných úloh týkajúcich sa jedného alebo oboch programov GNSS.

Kto má z činnosti osoh

Činnosť agentúry je zameraná na interné a externé cieľové skupiny.

Interné cieľové skupiny:

 • útvary Komisie,
 • krajiny EÚ,
 • poslanci Európskeho parlamentu, parlamentné výbory a kontakty,
 • európske agentúry a orgány pre dopravný a kozmický sektor,
 • inštitucionálni partneri v rámci programov európskeho globálneho navigačného satelitného systému.

Externé cieľové skupiny:

 • verejnosť,
 • vnútroštátne inštitúcie v krajinách EÚ, ktoré sú aktívne v oblasti GNSS,
 • podniky pôsobiace v oblasti GNSS,
 • medzinárodné inštitúcie a organizácie aktívne v oblasti GNSS,
 • mediálne kanály súvisiace s GNSS a používateľskými aplikáciami,
 • vnútroštátne orgány.
Kontaktné údaje

Agentúra pre európsky GNSS(GSA)

Kontaktné údaje

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top