Eiropas Savienība

Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: GSA pārvalda sabiedrības intereses saistībā ar ES Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma sistēmām (EGNOS) un Galileo.
 • Direktors: Karlo des Doridess
 • Partneri: Eiropas Komisija un Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieku skaits: 121
 • Atrašanās vieta: Prāga (Čehija)
 • Tīmekļa vietne: GSA

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmu aģentūra (GSA) palīdz ES īstenot mērķi optimizēt atdevi no ieguldījumiem globālās navigācijas satelītu sistēmās (GNSS) šādā ziņā:

 • priekšrocības lietotājiem;
 • ekonomiskā izaugsme;
 • konkurētspēja.

Ko šī iestāde dara?

Aģentūra gādā, ka ES īsteno savus mērķus GNSS jomā un tās iedzīvotāji var izmantot EGNOS un Galileo pakalpojumus.

Tās konkrētie uzdevumi ir šādi:

 • pārvaldīt EGNOS un Galileo pakalpojumu sniegšanu;
 • gādāt par iespēju uz GNSS pamata attīstīt pakalpojumus, kuri atbilst lietotāju vajadzībām;
 • uzlabot GNSS pakalpojumus un infrastruktūru.

Lai sasniegtu šos mērķus, aģentūra:

Struktūra

Aģentūras vadības komanda, kuras galva ir izpilddirektors, atskaitās administratīvajai padomei, kuras sastāvā ir:

 • visu ES dalībvalstu pārstāvji,
 • novērotājs, kas pārstāv Eiropas Kosmosa aģentūru,
 • Eiropas Komisijas pārstāvis,
 • Eiropas Parlamenta pārstāvis bez balsstiesībām;
 • novērotājs, kas pārstāv ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā.

Aģentūrai ir arī Drošības akreditācijas padome, kuras struktūra ir līdzīga.

Kā šī iestāde strādā?

Administratīvā padome apstiprina aģentūras gada darba programmu, pamatojoties uz stratēģiju, ko noteikusi Eiropas GNSS programmu komiteja. Saskaņā ar sīki izstrādātiem deleģēšanas līgumiem Eiropas Komisija deleģē atsevišķu ar vienu vai abām GNSS programmām saistītu uzdevumu izpildi.

Kas ir ieguvēji?

Ir iekšējas un ārējas mērķgrupas.

Iekšējās mērķgrupas:

 • Komisijas dienesti,
 • ES valstis,
 • Eiropas Parlamenta deputāti, Parlamenta komitejas un kontaktpersonas,
 • ES aģentūras un struktūras, kuru ziņā ir transports un kosmosa nozare,
 • ES globālās navigācijas satelītu sistēmas programmas institucionālie partneri.

Ārējās mērķgrupas:

 • iedzīvotāji,
 • ar GNSS saistītās valsts iestādes ES valstīs,
 • uzņēmumi, kas piedalās GNSS,
 • starptautiskās iestādes un organizācijas, kas saistītas ar GNSS,
 • ar GNSS pielietojumu saistīti mediji,
 • valsts iestādes.
Kontaktinformācija

Eiropas GNSS aģentūra(GSA)

Kontaktinformācija

Adrese

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Ta-lr
+420 234 766 000
Fakss
+32 2 296 72 38
Back to top