Europska unija

Europska agencija za GNSS (GSA)

Europska agencija za GNSS (GSA)

Pregled

 • Uloga: GSA upravlja javnim interesima koji se odnose na programe Europskoga globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS), Europskoga geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS) i sustava Galileo.
 • Direktor: Carlo des Dorides
 • Partneri: Europska komisija, Europska svemirska agencija (ESA)
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Broj zaposlenih: 121
 • Sjedište: Prag (Češka)
 • web-mjesto: GSA

Agencija za europske globalne navigacijske satelitske sustave (GSA) podržava cilj EU-a za maksimalno povećanje povrata ulaganja u Europski globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) u smislu:

 • koristi za korisnike
 • gospodarskog rasta i
 • konkurentnosti.

Djelokrug

Osigurava da Europa ostvari ciljeve u pogledu GNSS-a i da javnost ostvari korist od Europskoga geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS) i sustava Galileo.

Glavni su zadaci GSA-a sljedeći:

 • upravljanje pružanjem usluga sustava EGNOS i Galileo,
 • omogućavanje usluga koje se temelje na GNSS-u i odgovaraju potrebama korisnika te,
 • poboljšanje usluga i infrastrukture GNSS-a.

Kako bi to postigao, GSA čini sljedeće:

Struktura

upravljački tim GSA-a, na čelu s izvršnim direktorom, podnosi izvješća Upravnom odboru koji čine:

 • predstavnici svih zemalja EU-a,
 • jedan promatrač koji predstavlja Europsku svemirsku agenciju,
 • jedan predstavnik Europske komisije,
 • jedan predstavnik Europskog parlamenta bez prava glasa i
 • jedan promatrač koji predstavlja visoku predstavnicu EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Postoji i Odbor za sigurnosnu akreditaciju sličnog sastava.

Način rada

Upravni odbor odobrava godišnji program rada na temelju strategije koju je utvrdio Odbor za programe europskog GNSS-a. U skladu s detaljnim sporazumima o delegiranju Europska komisija delegira odgovornost za obavljanje specifičnih zadataka povezanih bilo s jednim programom GNSS-a ili s obama tim programima.

Korisnici

Rad GSA-a usmjeren je na unutarnje i vanjske ciljne skupine.

Unutarnje su:

 • službe Komisije,
 • države članice EU-a,
 • članovi Europskog parlamenta, parlamentarni odbori i osobe za kontakt,
 • europske agencije i tijela čiji rad koristi prometnom i svemirskom sektoru,
 • institucijski partneri u programu za europske globalne navigacijske satelitske sustave.

Vanjske su:

 • građani,
 • nacionalne institucije u državama članicama čiji je rad povezan s GNSS-om,
 • poduzeća uključena u GNSS,
 • međunarodne institucije i organizacije povezane s GNSS-om,
 • medijski kanali povezani s GNSS-om i njegovom aplikacijom za korisnike,
 • nacionalna tijela.
Kontaktni podaci

Europska agencija za GNSS(GSA)

Kontaktni podaci

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Back to top