an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)

Gníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)

Forbhreathnú

 • Ról: Bainistíonn GSA leasanna poiblí a bhfuil baint acu le cláir Eorpacha le haghaidh Chórais Dhomhanda na Loingseoireachta Satailíte (GNSS), Breis-Seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht Gheochobhsaí (EGNOS) agus le Galileo.
 • Stiúrthóir: Carlo des Dorides
 • Comhpháirtithe: An Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis
 • Bliain a bhunaithe: 2004
 • Líon foirne: 121
 • Suíomh: Prág (Poblacht na Seice)
 • Suíomh gréasáin: GSA

Tacaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS le sprioc an Aontais Eorpaigh an cúiteamh is mó a fháil ar infheistíocht i gcórais dhomhanda na loingseoireachta satailíte (GNSS) i dtaca leis an méid seo a leanas:

 • tairbhe d'úsáideoirí
 • fás eacnamaíoch
 • iomaíochas.

A ndéanann sé

Cinntíonn sé go mbaineann an Eoraip a cuid cuspóirí amach i dtaca le GNSS agus go mbaineann an pobal tairbhe as Breis-Seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht Gheochobhsaí (EGNOS) agus as Galileo.

Seo a leanas a cuid cúraimí sonracha:

 • soláthar na seirbhísí EGNOS & Galileo a bhainistiú
 • seirbhísí GNSS-bhunaithe lena bhfreastalaítear ar riachtanais úsáideoirí a a chur ar obair
 • seirbhísí agus bonneagar GNSS a fheabhsú

Chuige sin, déanann GSA an méid seo a leanas:

Struchtúr

Tuairiscíonn ceann fhoireann bainistíochta GSA, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, do Bhord Riaracháin ar a bhfuil na daoine seo a leanas:

 • ionadaithe thíortha uile an Aontais Eorpaigh
 • breathnóir thar ceann na Gníomhaireachta Eorpaí Spáis
 • ionadaí ón gCoimisiún Eorpach
 • ionadaí ó Pharlaimint na hEorpa nach bhfuil i dteideal vótáil
 • breathnóir thar ceann Ard-Ionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha & don Bheartas Slándála.

Tá Bord um Chreidiúnú Slándála ann freisin ar a bhfuil leagan amach den chineál céanna.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Déanann an Bord Riaracháin a chlár oibre bliantúil a cheadú, ar bhonn na straitéise a bhunaigh an Coiste um Chláir Eorpacha GNSS. Faoi chomhaontuithe mionsonraithe maidir le tarmligean, is é an Coimisiún Eorpach a tharmligeann an fhreagracht maidir le cúraimí faoi leith a dhéanamh, cúraimí a bhfuil baint acu le ceann amháin nó dhá cheann de chláir GNSS.

Iad sin a bhaineann leas as

Tá spriocghrúpaí inmheánacha agus spriocghrúpaí seachtracha ann.

Na spriocghrúpaí inmheánacha:

 • Ranna an Coimisiúin
 • Tíortha an Aontais Eorpaigh
 • Feisirí Pharlaimint na hEorpa, coistí parlaiminte & teagmhálacha
 • Gníomhaireachtaí Eorpacha & comhlachtaí a fhreastalaíonn ar an earnáil iompair agus spáis
 • Rannpháirtithe institiúideacha sa chlár Eorpach um Chórais Dhomhanda Loingseoireachta Satailíte

Na spriocghrúpaí seachtracha:

 • Baill den phobal
 • Institiúidí náisiúnta i dtíortha an Aontais Eorpaigh a bhfuil baint acu le GNSS
 • Gnólachtaí atá rannpháirteach in GNSS
 • Institiúidí idirnáisiúnta & eagraíochtaí a bhfuil baint acu le GNSS
 • GNSS agus cainéil meáin cumarsáide a bhfuil baint acu le feidhm úsáideoirí
 • Údaráis náisiúnta
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS(GSA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Teileafón
+420 234 766 000
Facs
+32 2 296 72 38
Back to top