Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: ο GSA διαχειρίζεται τα δημόσια συμφέροντα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo.
 • Διευθυντής: Carlo des Dorides
 • Εταίροι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)
 • Έτος ίδρυσης: 2004
 • Αριθμός υπαλλήλων: 121
 • Τόπος: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
 • Ιστότοπος: GSA

Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) όσον αφορά:

 • τα οφέλη για τους χρήστες
 • την οικονομική ανάπτυξη
 • την ανταγωνιστικότητα.

Τι κάνει

Μεριμνά ώστε η Ευρώπη να ανταποκρίνεται στους στόχους της όσον αφορά το GNSS και οι πολίτες να ωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS) και το πρόγραμμα Galileo.

Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

 • διαχείριση της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων EGNOS και Galileo
 • προώθηση υπηρεσιών βασισμένων στο GNSS, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών
 • βελτίωση των υπηρεσιών και της υποδομής GNSS

Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο GSA:

Δομή

Η ομάδα διαχείρισης του GSA, της οποίας προΐσταται ο εκτελεστικός διευθυντής, λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από:

 • εκπροσώπους όλων των χωρών της ΕΕ
 • έναν παρατηρητή που εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
 • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • έναν εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • έναν παρατηρητή που εκπροσωπεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτική Ασφαλείας.

Υπάρχει επίσης το Συμβούλιο Διαπίστευσης Ασφαλείας με παρόμοια σύνθεση.

Πώς λειτουργεί

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, βάσει της στρατηγικής που έχει καθορίσει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GNSS. Στο πλαίσιο λεπτομερών συμφωνιών ανάθεσης αρμοδιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικά με το ένα ή και τα δύο προγράμματα GNSS.

Ποιοι ωφελούνται

Υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές στοχευόμενες ομάδες.

Εσωτερικές:

 • οι υπηρεσίες της Επιτροπής
 • οι χώρες της ΕΕ
 • τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι ομάδες επαφών
 • οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι φορείς στους τομείς του διαστήματος και των μεταφορών
 • οι θεσμικοί εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης

Εξωτερικές:

 • οι πολίτες
 • οι εθνικοί οργανισμοί που συνδέονται με το GNSS στις χώρες της ΕΕ
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του GNSS
 • οι διεθνείς οργανισμοί και οι φορείς που σχετίζονται με το GNSS
 • τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με το GNSS και τις εφαρμογές του για τους χρήστες
 • οι εθνικές αρχές
Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS(GSA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Τηλ
+420 234 766 000
Φαξ
+32 2 296 72 38
Back to top