Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύντηξη για Ενέργεια (F4E)

Σύντηξη για Ενέργεια (F4E)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: ο οργανισμός διαχειρίζεται τη συνεισφορά της ΕΕ στο ITER και συνεργάζεται με την Ιαπωνία σε έργα Ε&Α στον τομέα της σύντηξης
 • Διευθυντής: Johannes Schwemmer
 • Έτος ίδρυσης: 2007
 • Προσωπικό: 446
 • Έδρα: Βαρκελώνη (Ισπανία)
 • Ιστότοπος: Fusion for Energy

Τι κάνει

Είναι ο οργανισμός της ΕΕ που διαχειρίζεται τη συνεισφορά της ΕΕ στο ITER, το οποίο σχεδιάστηκε για την επίδειξη της επιστημονικής και τεχνολογικής εφικτότητας ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη. 

Ένα από τα κύρια καθήκοντά του είναι η συνεργασία με τη βιομηχανία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα προκειμένου να αναπτύξει και να παρέχει:

 • ποικιλία τεχνολογικών στοιχείων
 • υπηρεσίες μηχανικής, συντήρησης και βοήθειας για τη στήριξη του ITER. 

Το ITER ερευνά τη σύντηξη, δηλαδή τη διεργασία με την οποία τροφοδοτούνται με ενέργεια ο ήλιος και τα άστρα. Στόχος της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς, ανεξάντλητης και περιβαλλοντικά φιλικής ενεργειακής πηγής. Η ΕΕ καλύπτει σχεδόν το ήμισυ του κόστους κατασκευής του έργου, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται εξίσου στα άλλα έξι μέρη:

 • Κίνα
 • Ιαπωνία
 • Ινδία
 • Δημοκρατία της Κορέας
 • Ρωσική Ομοσπονδία
 • ΗΠΑ

Το έργο υλοποιείται στη Γαλλία

Ο F4E στηρίζει πρωτοβουλίες Ε&Α στον τομέα της σύντηξης μέσω της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης που έχει συναφθεί με την Ιαπωνία. Αποστολή του οργανισμού είναι να προετοιμάσει την κατασκευή αντιδραστήρων επίδειξης της σύντηξης (DEMO). 

Δομή

Ο οργανισμός έχει τους ακόλουθους εταίρους:

 • Ευρατόμ, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • χώρες που ανήκουν στην Ευρατόμ
 • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει με την Ευρατόμ συμφωνίες για τη σύντηξη.

Τα σημερινά μέλη είναι:

 • οι χώρες της ΕΕ 
 • η Ευρατόμ
 • η Ελβετία. 

Κάθε μέλος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, που αποτελεί το κύριο εποπτικό όργανο του F4E.

Περισσότερα για τη δομή του οργανισμού F4E.

Πώς λειτουργεί

Για να βοηθήσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην ΕΕ, την Ελβετία ή σε άλλα κράτη, ο F4E διαθέτει 2 μηχανισμούς: 

 • Επιχορηγήσεις - άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά σε Ε&Α για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του F4E.
 • Συμβάσεις προμηθειών - εμπορικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προϊόντων και έργων στον F4E. Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω μιας από τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ: ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο

Και οι δύο μηχανισμοί ανταποκρίνονται στις αρχές της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις:

 • διαφάνεια
 • αναλογικότητα
 • ίση μεταχείριση
 • απαγόρευση διακρίσεων.

Ποιοι ωφελούνται

 • οι πολίτες της ΕΕ γενικά - καθώς τους παρέχεται ένας ευρύτερος και βιώσιμος συνδυασμός πηγών ενέργειας
 • η ευρωπαϊκή βιομηχανία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ιδρύματα Ε&Α - χάρη στην ουσιαστική και ανταγωνιστική συμμετοχή τους στη μελλοντική αγορά σύντηξης
 • η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα - χάρη στην τόνωση της οικονομίας, της ανάπτυξης, της γνώσης και της απασχόλησης
 • η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και η θέση της διεθνώς.
Στοιχεία επικοινωνίας

Fusion for Energy

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Τηλ
+34 93 320 18 00
Φαξ
+34 93 320 18 51
Back to top