Evropská unie

F4E – Energie z jaderné syntézy

F4E – Energie z jaderné syntézy

Přehled

 • Úloha: spravuje evropskou část projektu ITER a spolupracuje s Japonskem na vědeckovýzkumných projektech v oblasti jaderné syntézy
 • Ředitel: Johannes Schwemmer
 • Rok zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: 446
 • Sídlo: Barcelona (Španělsko)
 • Internetové stránky: F4E (Energie z jaderné syntézy)

Náplň činnosti

Tato organizace EU řídí evropskou část projektu ITER, jehož cílem je prokázat vědeckou a technologickou použitelnost energie z jaderné syntézy. 

Jednou z hlavních náplní činnosti je spolupráce s průmyslem, malými a středními podniky a výzkumnými organizacemi s cílem vyvinout a poté dodávat:

 • soubor technologických komponentů
 • inženýrské služby a údržbu a podporu pro projekt ITER. 

Účelem projektu ITER je prozkoumat jadernou syntézu, tzn. proces, který probíhá na Slunci a v dalších hvězdách. Cílem je při tom vytvořit bezpečný, neomezený a environmentálně odpovědný zdroj energie. EU nese téměř polovinu konstrukčních nákladů, zbytek byl rozdělen rovným dílem mezi ostatních 6 smluvních stran:

 • Čínu
 • Japonsko
 • Indii
 • Korejskou republiku
 • Ruskou federaci
 • USA

Projekt se realizuje ve Francii

Organizace F4E (Energie z jaderné syntézy) podporuje vědeckovýzkumné iniciativy na základě Dohody o širším přístupu, která byla uzavřena s Japonskem. Projekt má za cíl konstrukčně připravit demonstračními reaktory pro jadernou syntézu (DEMO). 

Struktura

Organizace se skládá z těchto „podílníků“:

 • Euratomu, jejž zastupuje Evropská komise,
 • zemí, které tvoří součást Euratomu,
 • nečlenských zemí, které s Euratomem uzavřely dohody ohledně jaderné syntézy.

V současnosti se účastní:

 • členské země EU 
 • Euratom
 • Švýcarsko. 

Každý člen je zastoupen ve správní radě, která je hlavním orgánem dohledu organizace F4E

Další informace o struktuře organizace F4E (Energie z jaderné syntézy).

Způsob fungování

Na podporu daného odvětví, malých a středních podniků a výzkumných organizací se sídlem v EU, Švýcarsku nebo jinde má organizace F4E k dispozici dva smluvní mechanismy: 

 • granty – přímé finanční příspěvky na vědu a výzkum spojené s úkoly organizace F4E.
 • veřejné zakázky – obchodní zakázky na pořízení služeb, zboží a prací pro projekt F4E. Udělují se na základě jednoho z těchto veřejných nabídkových řízení EU: otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení nebo soutěžního dialogu

Oba smluvní mechanismy odpovídají zásadám EU pro zadávání veřejných zakázek, tzn. zásadě:

 • transparentnosti
 • proporcionality
 • rovného zacházení
 • nediskriminace.

Pro koho znamená přínos

 • pro širokou veřejnost v EU – díky pestřejší a udržitelnější skladbě zdrojů energie
 • pro evropský průmysl, malé a střední podniky a vědeckovýzkumné organizace – díky silnému, konkurenčnímu zastoupení na budoucím trhu jaderné syntézy
 • pro konkurenceschopnost Evropy – díky stimulu, který získává oblast inovací, růstu, znalostí a zaměstnanosti
 • pro evropskou energetickou unii a její mezinárodní dopad.
Kontaktní údaje

Energie z jaderné syntézy

Kontaktní údaje

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top