Европейски съюз

Ядрен синтез за енергия (F4E)

Ядрен синтез за енергия (F4E)

Преглед

 • Роля: управление на участието на ЕС в ITER и сътрудничество с Япония по научноизследователски проекти в областта на термоядрения синтез
 • Директор: Johannes Schwemmer
 • Създадено: 2007 г.
 • Брой служители: 446
 • Местоположение: Барселона (Испания)
 • Уебсайт: Ядрен синтез за енергия

С какво се занимава

F4E е организацията на ЕС, която управлява участието на Съюза в проекта ITER, целящ да демонстрира научната и технологичната осъществимост на енергията от ядрен синтез. 

Една от основните задачи на F4E е да си сътрудничи с промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации с цел разработване и предоставяне на:

 • редица технологични компоненти;
 • инженерни услуги и услуги по поддръжка и подпомагане за ITER. 

ITER е създаден за изследване на ядрения синтез — процеса, захранващ слънцето и звездите. Целта е да се разработи безопасен, неограничен и екологосъобразен източник на енергия. ЕС поема почти половината от разходите за строителство, а другата половина се разпределя поравно между останалите 6 участници:

 • Китай
 • Япония
 • Индия
 • Република Корея
 • Руската федерация
 • САЩ.

Проектът е базиран във Франция

F4E подпомага научноизследователски инициативи в областта на ядрения синтез чрез Споразумението за по-широк подход, подписано с Япония. Неговата функция е да се подготви строителството на демонстрационни реактори за ядрен синтез (DEMO). 

Структура

Във F4E участват следните „акционери“:

 • Евратом, представлявана от Европейската комисия;
 • държавите, принадлежащи към Евратом;
 • държави извън ЕС, имащи споразумения с Евратом за термоядрен синтез.

Понастоящем във F4E членуват:

 • държавите от ЕС; 
 • Евратом;
 • Швейцария. 

Всеки от членовете участва в Управителния съвет, основния надзорен орган на F4E.

Повече за структурата на предприятието „Термоядрен синтез за енергия“

Как функционира

F4E насърчава участието на промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации чрез 2 договорни механизма: 

 • Безвъзмездни средства — финансово участие в научни изследвания в подкрепа на задачите на F4E;
 • Договори за обществени поръчки — търговски договори за предоставяне на услуги, стоки или строителни работи за F4E. Договорите се възлагат по една от тръжните процедури на ЕС: открита процедура, ограничена процедура, процедура на преговори или състезателен диалог

И двата договорни механизма спазват принципите за обществени поръчки на ЕС:

 • прозрачност
 • пропорционалност
 • равно третиране
 • недискриминация.

Кой има полза от това

 • Обществеността в ЕС — чрез по-богат устойчив енергиен микс;
 • Промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации в Европа — благодарение на активна конкуренция на бъдещия пазар за енергия от ядрен синтез;
 • Европейската конкурентоспособност — благодарение на стимулите за иновациите, растежа, знанията и заетостта;
 • Европейският енергиен съюз и неговото международно влияние.
Координати за връзка

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Координати за връзка

Адрес

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Тел
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Back to top