Európska únia

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Prehľad

Úloha: Frontex pomáha krajinám EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru riadiť ich vonkajšie hranice. Takisto prispieva k harmonizácii hraničných kontrol v celej EÚ. Agentúra uľahčuje spoluprácu medzi pohraničnými orgánmi jednotlivých krajín EÚ a poskytuje technickú podporu a odborné znalosti.
Riaditeľ: Fabrice Leggeri
Rok zriadenia: 2004
Počet zamestnancov: 315
Rozpočet: 250 miliónov EUR
Sídlo: Varšava (Poľsko)
Webové sídlo: Frontex

Úlohy

V posledných rokoch sa na vonkajších hraniciach Európy zaznamenal bezprecedentný prílev migrantov a utečencov, ktorí chcú vstúpiť na územie EÚ. Za kontrolu vonkajších hraníc EÚ majú výlučnú zodpovednosť krajiny, na území ktorých sa tieto hranice nachádzajú. Agentúra Frontex však môže poskytnúť dodatočnú technickú podporu pre krajiny EÚ, ktoré čelia veľkým migračným tlakom.

Na tento účel koordinuje nasadzovanie dodatočného technického vybavenia (napr. lietadlá a lode) a špeciálne vyškolených pohraničných pracovníkov.

Frontex koordinuje námorné operácie (napr. v Grécku, Taliansku a Španielsku), ale aj na vonkajších pozemných hraniciach, a to aj v Bulharsku, Rumunsku, Poľsku a na Slovensku. Jej zamestnanci sú prítomní aj na mnohých medzinárodných letiskách v celej Európe.

Frontex má niekoľko oblastí zodpovednosti, ktoré sú stanovené v právnom základe.

Medzi ne patria:

 • Analýza rizík – všetky činnosti agentúry Frontex sa zakladajú na analýze rizík. Frontex posudzuje riziká pre bezpečnosť hraníc EÚ. Vytvára vzorce a trendy nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach vrátane obchodovania s ľuďmi. Svoje zistenia zdieľa s členskými štátmi EÚ a Komisiou a používa ich na plánovanie svojich činností.
 • Spoločné operácie – koordinuje nasadzovanie špeciálne vyškoleného personálu a technického vybavenia (lietadlá, lode a vybavenie pre hraničné kontroly/sledovanie) do tých oblastí vonkajších hraníc, ktoré potrebujú ďalšiu pomoc.
 • Rýchla reakcia – ak niektorá krajina EÚ čelí mimoriadnemu tlaku na vonkajších hraniciach, najmä prílivu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, Frontex koordinuje nasadenie tímov európskej pohraničnej stráže.
 • Výskum – sprostredkúva spoluprácu medzi odborníkmi na kontrolu hraníc a zástupcami výskumu a priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby nové technológie napĺňali potreby orgánov hraničnej kontroly.
 • Odborná príprava – pripravuje spoločné normy odbornej prípravy pre pohraničné orgány s cieľom zharmonizovať vzdelávanie pohraničnej stráže v EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru. Touto harmonizáciou sa má zabezpečiť, aby pre kohokoľvek, kto prekračuje vonkajšiu hranicu EÚ, platili jednotné normy v oblasti hraničnej kontroly. Harmonizácia zároveň umožňuje efektívnu spoluprácu medzi pohraničnými strážami jednotlivých krajín počas ich nasadenia na spoločné operácie koordinované agentúrou Frontex.
 • Spoločné operácie navracania osôb – rozvíja najlepšie postupy pre navracanie migrantov a koordinuje spoločné operácie navracania osôb (ale o tom, kto by mal byť vrátený, rozhodujú jednotlivé krajiny).
 • Výmena informácií – vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu výmenu informácií medzi pohraničnými orgánmi.

Štruktúra

Frontex zamestnáva vo svojom ústredí vo Varšave viac ako 300 osôb, ktoré pracujú v týchto oblastiach:

 • analýza rizík
 • pozemné, námorné a vzdušné operácie
 • situačné centrum agentúry Frontex
 • navracanie migrantov
 • zlúčenie zdrojov
 • medzinárodná spolupráca a spolupráca v rámci EÚ
 • úrad pre právne záležitosti a úrad pre základné práva
 • správa a riadenie agentúry

Fungovanie

Frontex nemá vlastné vybavenie alebo pohraničnú stráž. Pri koordinovaní spoločných operácií sa spolieha na krajiny EÚ, aby poskytli príslušníkov pohraničnej stráže, plavidlá, lietadlá a iné zdroje.

Agentúra Frontex nahrádza náklady na nasadenie príslušníkov pohraničnej stráže a náklady na dopravu, palivo a základnú údržbu vybavenia počas nasadenia.

Vo všetkých jej oblastiach činnosti – operácie, analýza rizík, odborná príprava, výskum a vývoj a navracanie migrantov – plní Frontex úlohu koordinátora a zriaďuje špecializované siete medzi pohraničnými orgánmi. Účelom je rozvíjať a zdieľať najlepšie postupy medzi pohraničnými orgánmi EÚ a krajín pridružených k schengenskému priestoru.

Kto má z činnosti osoh

Každý rok prechádza cez vonkajšie hranice Európy približne 700 miliónov ľudí.

K jedným z najväčších problémov patrí preto odhaľovanie nezákonných aktivít bez toho, aby dochádzalo k zdržaniu ostatných cestujúcich.

Keďže medzi krajinami schengenského priestoru neexistujú žiadne trvalé hraničné kontroly, má kontrola vonkajších hraníc ešte väčší význam. Schengenské štáty sa spoliehajú na kvalitu hraničných kontrol a dohľadu, ktoré vykonávajú iné krajiny EÚ.

Osobné vozidlo odcudzené v Taliansku by sa v rámci schengenského priestoru mohlo voľne pohybovať a dostať až na poľsko-ukrajinskú hranicu. Niekto, kto sa dostal do Fínska na sfalšovaný pas, by bez ďalšej kontroly mohol cestovať až do Portugalska. Obeť obchodovania s ľuďmi, ktorá sa dostala do Francúzska, by mohla byť prepravená až do Švédska.

To znamená, že kontrola vonkajších hraníc EÚ má zásadný význam pre všetky krajiny EÚ. Agentúra Frontex sa stala ústredným kontaktným miestom a stanovuje normy pre všetky európske pohraničné stráže. Agentúra zabezpečuje, aby sa kľúčové informácie (napr. o sfalšovaných dokumentoch, ukradnutých vozidlách alebo obchodníkoch s ľuďmi) ihneď poskytli všetkým pohraničným orgánom.

Pri boji proti cezhraničnej trestnej činnosti nejde len o výmenu informácií, ale aj nachádzanie dlhodobých riešení. Frontex na tento účel pripravuje programy odbornej prípravy pre príslušníkov pohraničnej stráže v celej Európe.

S pomocou agentúry Frontex teraz pohraničné stráže v EÚ užšie spolupracujú. Vymieňajú si poznatky a majú k dispozícii informácie nielen o tom, čo sa deje na ich hraniciach, ale aj na všetkých vonkajších hraniciach EÚ. Môžu získavať aj poznatky o najnovších metódach a technológiách, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu ich práce. A sú schopné navzájom sa podporovať, ak sa akákoľvek z ich hraníc ocitne pod nezvyčajným tlakom.

Kontaktné údaje

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Kontaktné údaje

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Back to top