Europos Sąjunga

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Apžvalga

Vaidmuo: FRONTEX padeda ES šalims ir asocijuotosioms Šengeno šalims valdyti savo išorės sienas. Ji taip pat padeda visoje ES suderinti sienų kontrolę. Agentūra padeda tarpusavyje bendradarbiauti visų ES šalių pasienio institucijoms, teikdama techninę paramą ir žinias.
Direktorius: Fabrice Leggeri
Įsteigta: 2004 m.
Darbuotojų skaičius: 315
Biudžetas: 250 mln. eurų
Vieta: Varšuva (Lenkija)
Interneto svetainė: Frontex

Veikla

Pastaraisiais metais nepaprastai išaugo per Europos išorės sienas į ES norinčių patekti migrantų ir pabėgėlių skaičius. Šalims, kurių sienos yra ES išorės sienos, tenka išskirtinė atsakomybė už jų kontrolę. Tačiau toms ES šalims, per kurias plūsta dideli migrantų srautai, FRONTEX gali teikti papildomą techninę paramą.

FRONTEX koordinuoja papildomos techninės įrangos (pvz., orlaivių ir laivų) bei specialiai parengtų pasienio darbuotojų siuntimą.

Ji koordinuoja jūrų operacijas (pvz., Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje), taip pat operacijas prie išorės sausumos sienų Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitur. Agentūra taip pat veikia daugelyje tarptautinių Europos oro uostų.

FRONTEX turi kelias atsakomybės sritis, kurios apibrėžtos teisiniame pagrinde.

Tai:

 • rizikos analizė – visa FRONTEX veikla grindžiama rizikos analize. FRONTEX vertina riziką ES sienų saugumui. Ji nustato neteisėtos migracijos ir tarptautinio nusikalstamumo, įskaitant prekybą žmonėmis, prie išorės sienų modelius ir tendencijas. Ji dalijasi nustatyta informacija su ES šalimis bei Komisija, taip pat naudoja ją savo veiklai planuoti;
 • bendros operacijos – agentūra koordinuoja specialiai apmokytų darbuotojų ir techninės įrangos (orlaivių, laivų, sienos kontrolės ir stebėjimo įrangos) siuntimą į tuos išorės sienų ruožus, kur reikia papildomos pagalbos;
 • greitas reagavimas – jeigu kurioje nors ES šalyje prie išorės sienos susidaro ypatinga padėtis, ypač, jeigu atvyksta daug ne ES piliečių, FRONTEX koordinuoja Europos sienų apsaugos būrių siuntimą;
 • tyrimai – suburiami sienų kontrolės specialistai, mokslinių tyrimų bendruomenės ir pramonės srities atstovai siekiant užtikrinti, kad naujosios technologijos tenkintų sienų kontrolės institucijų poreikius;
 • mokymas – agentūra rengia bendrus mokymo standartus pasienio institucijoms, kad suderintų sienų apsaugos pareigūnų rengimą ES ir asocijuotosiose Šengeno šalyse. Tokiu derinimu siekiama užtikrinti, kad bet kurioje vietoje ES išorės sieną kertantiems asmenims būtų taikomi vienodi sienų kontrolės reikalavimai. Skirtingų šalių sienų apsaugos pareigūnams taip pat sudaroma galimybė veiksmingai bendradarbiauti, kai jie išsiunčiami į FRONTEX koordinuojamas bendras operacijas.
 • bendras grąžinimas – rengiami geriausi migrantų grąžinimo praktikos pavyzdžiai, koordinuojamos bendros grąžinimo operacijos (tačiau kas turi būti grąžintas, sprendžia atskiros šalys);
 • dalijimasis informacija – rengiamos ir eksploatuojamos informacinės sistemos, sudarančios galimybę sienos apsaugos institucijoms greitai keistis informacija tarpusavyje.

Struktūra

FRONTEX būstinėje Varšuvoje dirba daugiau kaip 300 žmonių. Jų darbo sritys:

 • rizikos analizė,
 • operacijos (sausumoje, jūroje, ore),
 • FRONTEX krizių valdymo centras,
 • grąžinimas,
 • bendri ištekliai,
 • tarptautinis ir ES bendradarbiavimas,
 • teisiniai reikalai, pagrindinių teisių biuras,
 • bendras valdymas.

Veiklos būdai

FRONTEX neturi nuosavos įrangos ar sienų apsaugos pareigūnų. Koordinuodama bendras operacijas ji pasitelkia ES šalių pareigūnus, laivus, orlaivius ir kitus išteklius.

FRONTEX kompensuoja sienų apsaugos pareigūnų siuntimo išlaidas, transporto, degalų ir įrangos techninės priežiūros operacijos laikotarpiu sąnaudas.

Visose savo veiklos srityse – operacijų, rizikos analizės, mokymo, mokslinių tyrimų ir plėtros, grąžinimo – FRONTEX veikia kaip koordinatorė, steigdama sienų apsaugos tarnybas vienijančius tinklus. Taip nustatomi geriausios praktikos pavyzdžiai ir jais dalijamasi tarp ES šalių ir asocijuotųjų Šengeno šalių sienų apsaugos institucijų.

Nauda

Kasmet ES išorės sienas kerta apie 700 mln. žmonių.

Vienas iš sunkiausių uždavinių – nustatyti neteisėtą veiklą nesukeliant gaišaties kitiems keliaujantiems asmenims.

Tarp Šengeno šalių nėra nuolatinių sienos kontrolės postų, tad išorės sienų kontrolė dėl to yra dar svarbesnė. Šengeno susitarimo dalyvės kliaunasi kitų ES šalių atliekama sienų apsauga ir stebėjimu.

Šengeno erdvėje Italijoje pavogtas automobilis galėtų būti nekliudomai nuvarytas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio. Su padirbtu pasu į Suomiją atvykęs asmuo galėtų be kliūčių pasiekti Portugaliją. Į Prancūziją atvežtos prekeivių žmonėmis aukos galėtų būti nuvežtos iki pat Švedijos.

Tai reiškia, kad ES išorės sienų kontrolė yra labai svarbi visoms ES šalims. FRONTEX tapo pagrindiniu kontaktiniu centru ir nustato visiems Europos sienos apsaugos pareigūnams skirtus standartus. Agentūra užtikrina, kad svarbiausia išaiškinta informacija (pvz., apie suklastotus dokumentus, pavogtus automobilius, prekiautojus žmonėmis) būtų nedelsiant pasidalyta su visomis sienų apsaugos tarnybomis.

Kova su tarptautiniu nusikalstamumu – tai ne tik keitimasis informacija, bet ir ilgalaikių sprendimų paieška. Šiuo tikslu FRONTEX Europoje rengia sienų apsaugos pareigūnų mokymo programas.

Padedant FRONTEX, ES sienų apsaugos pareigūnai dabar glaudžiau bendradarbiauja. Jie dalijasi žiniomis ir gali naudotis informacija net tik apie tai, kas vyksta prie jų šalies sienų, bet ir prie visų ES išorės sienų. Taip pat jie turi galimybę susipažinti su naujausia metodika ir technologijomis, kurios galėtų pagerinti jų darbo kokybę. Be to, jie gali padėti vieni kitiems, jeigu prie kurios nors sienos susidaro ypatinga padėtis.

Kontaktiniai duomenys

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Back to top