Evropská unie

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Přehled

Úloha: Frontex pomáhá státům EU a zemím přidruženým k Schengenu se správou vnějších hranic. Přispívá rovněž k harmonizaci hraničních kontrol v celé Unii. Agentura zprostředkovává spolupráci mezi pohraničními orgány jednotlivých zemí EU a poskytuje také technickou podporu a odborné znalosti.
Ředitel: Fabrice Leggeri
Rok zřízení: 2004
Počet zaměstnanců: 315
Rozpočet: 250 milionů EUR
Sídlo: Varšava (Polsko)
Internetové stránky: Frontex

Náplň činnosti

V posledních letech došlo na vnějších hranicích Evropy k nebývalému nárůstu počtu migrantů a uprchlíků, kteří chtějí vstoupit na území Unie. Za ochranu vnějších hranic EU mají výlučnou odpovědnost země, které na nich leží. Agentura Frontex však může členským státům, jež čelí velkému migračnímu tlaku, poskytnout dodatečnou technickou pomoc.

Koordinuje proto nasazení speciálně vycvičených pohraničních pracovníků a dalšího technického vybavení (např. letadel a lodí).

Frontex koordinuje námořní operace (např. v Řecku, Itálii a Španělsku), ale také činnost na vnějších pozemních hranicích, včetně Bulharska, Rumunska, Polska a Slovenska. Jeho pracovníci jsou přítomni na řadě mezinárodních letišť v Evropě.

Úkoly agentury jsou stanoveny v právním základě.

Patří mezi ně:

 • Analýza rizik – veškerá činnost agentury vychází z analýzy rizik. Frontex proto neustále vyhodnocuje rizika pro bezpečnost hranic EU. Při tom zjišťuje vzorce a trendy v oblasti nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích, včetně obchodování s lidmi. Tato zjištění pak agentura používá při plánování své činnosti a dělí se o ně s členskými státy a Komisí.
 • Společné operace – Frontex koordinuje nasazení speciálně vycvičených pracovníků a technického vybavení (letadel, plavidel a vybavení pro hraniční kontroly a ostrahu hranic) v těch oblastech vnějších hranic Unie, kde je potřeba dodatečná pomoc.
 • Rychlá reakce – pokud některá země EU čelí mimořádnému tlaku na vnějších hranicích (zejména přílivu velkého počtu příslušníků třetích zemí), koordinuje agentura nasazení evropských jednotek pohraniční stráže.
 • Výzkum – agentura zprostředkovává spolupráci mezi odborníky na pohraniční kontrolu a zástupci průmyslu a výzkumu, aby mohly pohraniční orgány využívat nejnovější technologie.
 • Výcvik – Frontex připravuje společné normy odborné přípravy pro pohraniční orgány, aby se výcvik pohraniční stráže v zemích EU sladil se zeměmi přidruženými k Schengenu. Díky tomu se zajistí, aby se lidé na vnějších hranicích EU vždy setkali s jednotnými normami v oblasti ochrany hranic. Harmonizace umožňuje rovněž efektivní spolupráci pohraniční stráže z různých zemí po dobu společných operací, které agentura koordinuje.
 • Společné návratové operace – agentura shromažďuje osvědčené postupy pro návrat migrantů a koordinuje společné návratové operace (o tom, kdo by měl být navrácen, však rozhodují jednotlivé země samy).
 • Výměna informací – Frontex vyvíjí a provozuje informační systémy, které umožňují rychlou výměnu informací mezi pohraničními orgány.

Struktura

Ve varšavském ústředí zaměstnává Frontex něco přes 300 osob, které pracují v těchto oblastech:

 • analýza rizik
 • pozemní, námořní a vzdušné operace
 • situační středisko agentury Frontex
 • navracení migrantů
 • sdílení zdrojů
 • mezinárodní a evropská spolupráce
 • úřad pro právní záležitosti a základní práva
 • správa a řízení agentury

Způsob fungování

Frontex nemá vlastní vybavení ani vlastní příslušníky pohraniční stráže. Když koordinuje nějakou společnou operaci, spoléhá se na země EU, které mu poskytnou pohraniční stráž, plavidla, letadla a další prostředky.

Agentura hradí náklady na rozmístění pohraniční stráže a také náklady na dopravu, pohonné hmoty a základní údržbu zařízení po dobu operace.

Ve všech oblastech své činnosti (operace, analýza rizik, výcvik, výzkum a vývoj a navracení migrantů) působí Frontex jako koordinátor, který zřizuje speciální sítě mezi pohraničními orgány. Účelem je rozvíjet a sdílet osvědčené postupy mezi pohraničními orgány EU a zeměmi přidruženými k Schengenu.

Pro koho znamená přínos

Každoročně překročí vnější hranice EU přibližně 700 milionů lidí.

Jedním z největších problémů je proto zjistit nelegální aktivity, aniž by docházelo ke zpožděním pro ostatní cestující.

Jelikož neexistují žádné stálé kontroly na hranicích mezi zeměmi schengenského prostoru, je ochrana vnějších hranic o to důležitější. Členové schengenského prostoru spoléhají na kvalitu hraničních kontrol a dohledu prováděných v jiných zemích EU.

V schengenském prostoru se vozidlo odcizené v Itálii může volně pohybovat až na polsko-ukrajinskou hranici. Pokud by někdo vstoupil na území Unie s padělaným cestovním pasem ve Finsku, mohl by bez další kontroly cestovat až do Portugalska. Oběť obchodování s lidmi by mohla být z Francie dopravena až do Švédska.

Z toho všeho vyplývá, že kontrola vnějších hranic EU má zásadní význam pro všechny země Unie. Frontex se tak stal ústředním kontaktním místem, které stanovuje normy pro všechny pohraniční stráže v zemích EU. Agentura proto zajišťuje, že zásadní informace (např. o padělaných dokladech, odcizených vozidlech nebo obchodnících s lidmi) jsou okamžitě sdíleny se všemi pohraničními orgány.

Boj proti přeshraniční trestné činnosti neznamená pouze sdílení informací, ale také nalézání dlouhodobých řešení. Frontex proto připravuje školící programy pro pohraniční stráž v celé Unii.

Díky pomoci ze strany agentury spolupracuje nyní úzce pohraniční stráž ze všech zemí Unie. Sdílejí poznatky, vyměňují si zkušenosti a mají přístup k informacím nejen o tom, co se děje na jejich hranicích, ale také na vnějších hranicích EU. Mohou se rovněž informovat o nejnovějších metodách a technologiích, které by mohly zlepšit kvalitu jejich práce. A také si mohou navzájem pomoci, pokud se jejich hranice ocitnou pod výjimečným tlakem.

Kontaktní údaje

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Kontaktní údaje

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Back to top