Europeiska Unionen

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Översikt

 • Uppgift: Ge faktabaserade råd om grundläggande rättigheter
 • Direktör: Michael O’Flaherty
 • Inrättad: 2007
 • Antal anställda: 105 
 • Plats: Wien (Österrike)
 • Webbplats: FRA

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ger objektiva, faktabaserade råd till EU:s och medlemsländernas beslutsfattare och bidrar därmed till mer välgrundade debatter, strategier och lagar om grundläggande rättigheter.

Verksamhet

Den ger EU-institutionerna och medlemsländerna råd om grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller

 • diskriminering
 • tillgång till rättslig prövning
 • rasism och främlingsfientlighet
 • uppgiftsskydd
 • brottsoffers rättigheter
 • barns rättigheter.

Byrån ska bidra till att främja och skydda de grundläggande rättigheterna i hela EU och samarbetar därför med sina partner för att

 • samla in och analysera uppgifter genom socialrättslig forskning
 • bistå med hjälp och sakkunskap
 • informera och öka kunskapen om rättigheter.

Organisation

Byrån för grundläggande rättigheter har fem avdelningar – två av dem ansvarar för rådgivning och en sköter kontakterna med olika aktörer. Byrån leds av en direktör som bistås av en styrelse, en direktion och en vetenskaplig kommitté.

 • Styrelsen fastställer prioriteringar, godkänner budgeten och övervakar byråns arbete. I styrelsen ingår oberoende experter som utses av medlemsländerna, två företrädare för EU-kommissionen och en för Europarådet.
 • Direktionen  förbereder styrelsens beslut.
 • Den vetenskapliga kommittén består av elva oberoende ledamöter som garanterar att byråns arbete uppfyller en hög vetenskaplig standard.

Arbetssätt

Byrån har en strategisk plan med mål för verksamheten. Dessutom finns ett detaljerat årligt arbetsprogram och ett femårigt ramprogram som tas fram efter omfattande samråd med styrelsen och EU:s organ.

Byrån har ett nära samarbete med sina partner på EU-nivå, nationell och lokal nivå för att se till att man fångar upp aktuella frågor kring grundläggande rättigheter och framtida tendenser.

Byrån samråder med en rad aktörer för att se till att projekten avhjälper brister och tillgodoser specifika behov. För att samla kunskap och resurser samordnar byrån också sin forskning och utbyter kunskap med flera organisationer, bland annat EU-byråer.

Målgrupper

Byrån för grundläggande rättigheter samarbetar med EU-institutionerna och medlemsländerna och ger dem objektiva råd och analyser av de grundläggande rättigheterna. Byrån har bildat nätverk och upprättat kontakter med partner på alla nivåer så att byråns råd och forskning når ut till beslutsfattarna i medlemsländerna och på EU-nivå.

Byrån samarbetar särskilt med

Kontaktuppgifter till

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(FRA)

Kontaktuppgifter till

Adress

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tfn
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Back to top