Unia Europejska

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Informacje ogólne

 • Zadania: zapewnianie opartych na dowodach porad w dziedzinie praw podstawowych
 • Dyrektor: Michael O’Flaherty
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: 105 
 • Siedziba: Wiedeń (Austria)
 • Strona internetowa: Agencja Praw Podstawowych

Agencja Praw Podstawowych UE oferuje politykom krajowym i unijnym niezależne, oparte na dowodach doradztwo, dzięki czemu debaty, polityka oraz przepisy w dziedzinie praw podstawowych są bardziej przemyślane i lepiej ukierunkowane.

Zakres działalności

Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • dyskryminacja
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 • rasizm i ksenofobia
 • ochrona danych
 • prawa ofiar przestępstw
 • prawa dzieci.

Agencja ma na celu propagowanie praw podstawowych i ich skuteczniejszą ochronę w całej UE. W tym celu Agencja przeprowadza konsultacje i współpracuje ze swoimi partnerami:

 • gromadząc i analizując informacje i dane uzyskane w wyniku badań społeczno-prawnych
 • zapewniając pomoc i specjalistyczne porady
 • informując społeczeństwo o prawach podstawowych.

Struktura

Agencja posiada 5 oddziałów, w tym dwa zajmujące się udzielaniem porad opartych na solidnych podstawach i jeden odpowiedzialny za współpracę z zainteresowanymi stronami. Agencją kieruje dyrektor wspomagany przez:

 • zarząd określający priorytety działalności, zatwierdzający budżet i monitorujący prace Agencji. W jego skład wchodzą niezależni eksperci wyznaczeni przez poszczególne rządy krajowe, dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej i jeden – Rady Europy
 • radę wykonawczą  przygotowującą decyzje zarządu
 • 11 niezależnych członków komitetów naukowych, którzy dbają o to, by działalność Agencji odbywała się zgodnie z wysokimi standardami naukowymi.

Metody działania

Działalność Agencji opiera się na planie strategicznym zawierającym cele, jakie należy osiągnąć. Jest on podstawą jej działalności razem z pięcioletnimi ramami opracowanymi w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem zarządu Agencji i organów UE. Opracowywany jest również szczegółowy roczny plan działania.

Agencja ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym, aby dostosować swoje działania do bieżącej sytuacji w zakresie praw podstawowych oraz do przyszłych wyzwań.

Przeprowadza też konsultacje z szerokim gronem zainteresowanych stron, po to by mieć pewność, że realizowane przez nią projekty wypełnią konkretne luki i zaspokoją realne potrzeby. Aby zgromadzić w jednym miejscu wiedzę i zasoby, Agencja koordynuje badania naukowe i dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną z wieloma organizacjami, w tym również z innymi agencjami UE.

Korzyści

Agencja Praw Podstawowych stale współpracuje z instytucjami UE i władzami państw członkowskich, udzielając im porad specjalistycznych i zapewniając im niezależne analizy praw podstawowych. Utworzyła sieci współpracy i nawiązała kontakty z partnerami na wszystkich poziomach, tak aby zapewniane przez nią doradztwo i badania mogły dotrzeć do polityków w rządach krajowych i na szczeblu UE.

Szczególnie ściśle współpracuje z:

Dane kontaktowe

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej(FRA)

Dane kontaktowe

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Back to top