Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniedz ar faktiem pamatotus ieteikumus par pamattiesībām
 • Direktors: Maikls O'Flāhertijs
 • Dibināšanas gads: 2007
 • Darbinieku skaits: 105 
 • Atrašanās vieta: Vīne (Austrija)
 • Tīmekļa vietne: FRA

ES Pamattiesību aģentūra (FRA) Eiropas Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem sniedz neatkarīgus, ar faktiem pamatotus ieteikumus un tādējādi palīdz sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību aktus pamattiesību jomā.

Ko šī iestāde dara?

FRA konsultē ES iestādes un valstu valdības par pamattiesību jautājumiem, tādiem kā:

 • diskriminācija,
 • tiesu iestāžu pieejamība,
 • rasisms un ksenofobija,
 • datu aizsardzība,
 • cietušo tiesības,
 • bērnu tiesības.

Aģentūra tiecas panākt, lai visā ES pamattiesības tiktu vairāk atbalstītas un aizsargātas. Tālab tā turpinājumā minētajās jomās sadarbojas ar saviem partneriem:

 • sociāltiesiskie pētījumi ar mērķi vākt un analizēt informāciju un datus,
 • atbalsts un ekspertu konsultācijas,
 • saziņa un izpratnes veidošana par pamattiesībām.

Struktūra

Pamattiesību aģentūrai ir piecas nodaļas: divas sagatavo ar faktiem pamatotos ieteikumus, viena cita uztur aktīvu dialogu ar ieinteresētajām personām. Aģentūras direktoru virza:

 • valde — tā nosaka darba prioritātes, apstiprina budžetu un uzrauga FRA darbu. Valdes dalībnieki ir neatkarīgi eksperti, kurus iecēlusi katras valsts valdība, divi Eiropas Komisijas pārstāvji un viens Eiropas Padomes pārstāvis;
 • izpildvalde — tā sagatavo valdes lēmumus;
 • vienpadsmit neatkarīgi zinātniskās komitejas locekļi, kas garantē FRA darba augstu zinātnisko kvalitāti.

Kā šī iestāde strādā?

Aģentūras darbu nosaka stratēģiskais plāns, kurā paredzēti mērķi, un piecu gadu plāns, kuru sagatavo pēc daudzējādām apspriedēm ar izpildvaldi un ES iestādēm. Tiek sagatavota arī precīza gada darba programma.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra cieši sadarbojas ar partneriem ES, valsts un vietējā līmenī, lai tās darbības atbilstu aktuālajiem pamattiesību jautājumiem un nākotnes tendencēm.

Aģentūra arī konsultējas ar plašu ieinteresēto personu loku, lai nodrošinātu, ka tās projekti atbilst konkrētām vajadzībām un nepilnībām. Lai apkopotu zināšanas un resursus, FRA saskaņo savus pētījumus un dalās zinātībā ar daudzām organizācijām, ieskaitot ES aģentūras.

Kas ir ieguvēji?

Pateicoties pastāvīgai sadarbībai ar FRA, ES iestādes un valstu valdības pastāvīgi saņem neatkarīgu ekspertu ieteikumus par pamattiesību jautājumiem un šo jautājumu analīzi. FRA ieteikumi un pētījumi sasniedz lēmumu pieņēmējus valstu valdībās un ES, pateicoties tīkliem un sakariem, kurus FRA izveidojusi ar partneriem visos līmeņos.

Pamattiesību aģentūra uztur īpaši ciešus sakarus ar:

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra(FRA)

Kontaktinformācija

Adrese

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Ta-lr
+43 1 580 30 0
Fakss
+43 1 580 30 699
Back to top